Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. Het'wetsvoorstel tot aankoop van de lijn Buitenzorg— Batavia in de Volksvertegenwoordiging.

Zitting der Tweede Kamer van 4. October en der Eerste Kamer van 8 December 1881.

Den 4en October kwam het wetsontwerp tot overdracht van de lyn Buitenzorg—Batavia aan den Staat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in behandeling.

Op dien datum opende Mr. L. W. C. Keuchenius de algemeene beraadslaging met de navolgende rede (Handelingen 1880—81 II. bl. 49):

„Ik wensch kortelyk de redenen toe te lichten, die my nopen tegen dit wetsontwerp te stemmen.

Het komt my voor dat de Memorie van Toelichting en ook die van Beantwoording zeer onvoldoende redenen inhouden voor de daarbij voorgestelde overdragt van de spoorwegljjn van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat. De voornaamste, de eenige reden, zou ik bijna zeggen, die voor die overdragt wordt aangegeven is deze, dat de Staat belang heeft by de overname dier lyn, nu het oogenblik nadert waarop de havenwerken van Tandjong Priok zullen voltooid zyn en dientengevolge de spoorweg Tandjong-Priok—Batavia, die door de Regering is aangelegd, voor openbaar verkeer zal moeten worden opengesteld.

Ik kan evenwel niet inzien dat de opening van dien spoorweg een drangreden voor de Regering moet zyn om de lyn Batavia—Buitenzorg over te nemen. > >

Op dit oogenblik wordt, ten gevolge eener overeenkomst door de Regering met de spoorwegmaatschappij gesloten, de lyn Tandjong-Priok, indien ik my niet vergis, bediend en geëxploiteerd door de spoorwegmaatschappij. Onder deze omstandigheid zou, wanneer de lyn voor het publiek moet worden opengesteld, (tot hiertoe werd die lyn alleen gebruikt voor het vervoer van > personeel en materieel, benoodigd by de havenwerken van Tandjong-Priok) niets eenvoudiger zyn, dan dat de Regering eene overeenkomst sloot met de spoorwegmaatschappij om zich verder te bly'ven belasten met de bediening en exploitatie der lyn Tandjong-Priok en Batavia.

Daardoor zou de Regering reeds terstond ontheven zyn van de noodzakelijkheid om de lyn Batavia—Buitenzorg over te nemen voor het aanzienlijk bedrag van 6 millioen gulden. Hoe de toestand is van deze lyn, die zal worden overgenomen, wordt ons naauwelyks medegedeeld. Slechts eene zeer korte aanhaling uit het verslag omtrent den staat waarin de

Sluiten