Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze som zal, ook met hare renten, in rekening moeten worden gebragt, wanneer men de voordeelen van de overname toetsen wil aan de winsten, tot hiertoe van den spoorweg verkregen.

Zeer zeker klinkt het schoon, wanneer gezegd wordt dat de spoorweg in de drie laatste jaren eene winst heeft opgeleverd van ƒ 388.000, ƒ 381.000 en ƒ 294.000 en daartegenover slechts staat eene uitgave'aan rente ad 4% percent over 6 millioen van ƒ 270.000 's jaars, zoodat deze maatregel dan zelfs zou kunnen gezegd worden den lande eene winst te zullen afwerpen van meer dan ƒ 100.000; maar waar de Minister zelf niet ontkennen kan, dat nog zeer aanzienlijke uitgaven met de overname van den spoorweg zullen gepaard gaan, welke nu reeds door hem op j 600.000 geschat worden, maar zeker die som ver zullen te boven gaan, geloof ik dat er op dit oogenblik nog geen reden kan zijn op de gegevenê toelichting aan eenig voordeel voor den Staat te gelooven.

Met betrekking tot den staat waarin de spoorweg zich bevindt, refereer ik mij aan hetgeen reeds door rnjj gezegd is. In weinige regels heeft de Memorie van Beantwoording de bevinding der commissie van ingenieurs tot opneming van den spoorweg medegedeeld. Zulke gegevens zijn echter ten eenenmale onvoldoende voor de Kamer om daarop tot zoodanige uitgave te besluiten, vooral wanneer in die Memorie gezegd wordt: „„De „spoorstaven, die daarvoor aanvankelijk werden gebezigd, waren van ijzer, „volgens een profil nagenoeg overeenkomende met dat hetwelk thans ook „voor de stalen spoorstaven der Staatsspoorwegen is aangenomen. Deze „rails zijn niet geschikt om op den duur de zwaardere asbelastingen der „Staatsspoorwegen te weerstaan, doch de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij is er op bedacht geweest eene betere en krachtiger „railconstructie toe te passen, en heeft reeds over eene lente van 16.495 „meters de ijzeren rails door stalen vervangen"".

Wanneer de Staat den spoorweg overneemt, zal ook op hem de vcpligting rusten om met die wijziging der railconstructie voort te gaan en zullen de kosten daarvan ten laste komen van den Staat.

Met betrekking tot de winst zelve ben ik niet in staat eenige gegevens mede te deelen, maar ik herinner mij, dat vroeger de geachte afgevaardigde uit Hoorn, de heer de Jong, heeft opgemerkt, dat de gemeenten hier te lande altijd in nood verkeerden, wanneer het de oplegging van belastingen gold, maar daarentegen bloeiden wanneer het gold hare aansluiting aan spoorwegljjnen te verkrijgen.

Ik meen dat deze opmerking gemaakt werd bij het wetsontwerp omtrent de beëedigde vertalers. Zoo zou het ook kunnen zijn dat op een oogenblik, dat de Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappij die lijn gaarne aan den Staat wenschte over te dragen en zij uit dien hoofde zich liever niet belastte met de overneming of verdere bediening van de lyn Tandjong-Priok—Batavia, de winsten van die maatschappij grooter heeten dan zy' anders wel zouden geweest zyn".

Sluiten