Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De slotsom van dat onderzoek is „„dat de spoorweg Batavia—Buitenzorg, zoo als zij, bij aanneming van het voorgesteld wetsontwerp, door „den Staat zal worden overgenomen, sterk genoeg is geconstrueerd en „in voldoenden goeden toestand verkeert om daarop dadelijk het zwaardere en meer eischend verkeer, dat het gevolg zal zn'n van de verbinding „met den Preanger spoorweg, te doen plaats hebben"". De aardebaan heeft „dezelfde breedte als die der Staatsspoorwegen, met taluds die eene voldoende flaauwehelling hebben; de bruggen zijn van metselwerk en ijzer „en verkeeren in goeden toestand. De ijzer constructies van enkele bruggen zullen eenigzins moeten worden versterkt, doch deze wijzigingen „zullen slechts geringe uitgaven veroorzaken. De ijzeren bovenbouw van „den weg is naar dezelfde type ingerigt als die der Staatsspoorwegen.

„De spoorstaven, die daarvoor aanvankelijk werden gebezigd, waren „van ijzer, volgens een profil nagenoeg overeenkomende met dat hetwelk „thans ook voor de stalen spoorstaven der Staatsspoorwegen is aangenomen. „Deze rails zijn niet geschikt om op den duur de zwaardere asbelas„tingen der Staatsspoorwegen te weerstaan, doch de Nederlandsch-Indische „Spoorwegmaatschappij is er op bedacht geweest eene betere en krachtiger railconstructie toe te passen, en heeft reeds over eene lengte van „16.495 meters de ijzeren rails door stalen vervangen. Zn' heeft daarbij „gebruik gemaakt van het voor de Staatsspoorwegen toegepaste railüprofil, en die zelfs bij denzelfden fabrikant doen aanmaken. De voortzetting der vervanging van de ijzeren spoorstaven zal wenschélijk zijn, ",doch groote spoed behoeft daarbij niet gemaakt te worden, omdat aanhankelijk de zwaardere locomotiven der Staatsspoorwegen niet zullen „noodig zijn voor het vervoer op deze ln'n, ook wanneer zich daarbij het ".doorgaand vervoer van de Preanger ljjn zal hebben gevoegd. De dwarsliggers zn'n allen van djatiehout en verkeeren in voldoenden toestand. [,Zij hebben dezelfde afmetingen als die der Staatsspoorwegen. Bn' de „te verwachten uitbreiding van het verkeer zal het echter wenscheln'k zijn „zoo spoedig mogelijk de verwisseling te doen geschieden die noodig is „om de slechte dwarsliggers geheel te verwijderen. Het ballastbed, waar"in de bovenbouw is gelegd, zal geene wijziging of verbetering behoeven. „Tongbewegingen en puntstukken der wissels, draaischijven en alle ver„dere dergelijke ijzerwerken van den bovenbouw bevinden zich in voldoenden toestand, even als de signalen, waaronder ook de electrische tele"graaph. Op sommige plaatsen zullen echter in het belang der eenvormigheid nieuwe signalen noodig zijn, en op andere plaatsen zal de uitbreiding van het pignaalstelsel, wegens het te verwachten drukkere verdeer, niet kunnen worden uitgesteld.

„Bij He inrigting van de stations is indertijd met groote zuinigheid „te werk gegaan. Deze vorderen verbeteringen, waarmede de Maatschapen' reeds een aanvang heeft gemaakt, en die verbeteringen zullen, met „het oog op den nieuwen toestand, welke door de verbinding met den

Sluiten