Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wat zal er dan overblijven van de ons voorgespiegelde winsten uit de exploitatie van die lijn?

Om daarvan een denkbeeld te geven, heb ik eens nagecijferd welk verschil dit zou opleveren voor de lijn Samarang-Vorstenlanden.

Op dit oogenblik kost het vervoer van de ton suiker 16 cents. Wanneer men nu eenmaal verminderen wil, dan zal men het tarief toch wel niet met 1, maar wel met vier centen verlagen. En dan zou dit ten gevolge hebben, dat de aandeelhouders, die thans 7 pet. van hun geld trekken, slechts 4 pet. zouden krijgen, terwijl het gouvernement, dat aanzienlijke sommen 's jaars terug ontvangt van het rentelobs voorschot, niets meer zou ontvangen.

Nu heeft my een volzin in het antwoord van den Minister bijzonder getroffen. De Regering zegt: „„Al kon de havenly'n aan de Spoorwegmaatschappij worden overgedragen, dan zouden de moeyely'kheden „slechts worden verplaatst, daar de exploitatie van den spoorweg dan „weder in conflict zou komen met de exploitatie van de haven"".

Door aanneming van dezè wet verbindt de Kamer zich dus om ook van Staatswege de havenwerken te exploiteren, en waarschijnlijk ook het drooge dok, dat gebouwd wordt.

Nu hebben wy gisteren van ons geacht medelid uit Zeeland gehoord, dat die dokken voor de particuliere nyverheid niet goedkoop zyn. Ik ben van gevoelen, dat zy' voor het Gouvernement zeer duur zyn. Wanneer de exploitatie van de havenwerken in verband staat met de exploitatie van Rijkswege van deze ly"n, dan durf ik het cy'fer der kosten niet noemen, dat voor eersten aanleg der werken noodig zal zyn; maar vooral niet de jaarly'ksche exploitatiekosten, want de eischen tegenover den Staat zullen zeer groot zyn." En terwy'1' wij hier een wetsontwerp verwachten waarby zal voorgesteld worden de havenwerken te Vlissingen door particulieren te laten exploiteren, zullen wy' ons nu gaan verbinden om dit bij de havenwerken te Tandjong Priok zeiven te doen. In ieder geval pleit dit voor uitstel en nader onderzoek. Er is op dit oogenblik hoegenaamd geene urgentie voor de overneming van de bewuste ln'n; zy' dient voor het oogenblik toch voornamelijk voor het vervoer van gouvernementswege van werklieden en ambtenaren. Voor goederen enz. zal men het kanaal gebruiken, dat naast den spoorweg van Tandjong Priok naar Batavia leidt.

Het eenige geval, dat men van dit kanaal geen gebruik zou kunnen maken, zou zyn by' digt water en daarvan heeft men in Indië niet veel last. De Minister beweert, dat het vervoer i|t de Preanger naar de haven te Tandjong Priok van belang zou zyn. Volèrekt niet, My'nheer de Voorzitter. Zoo als de goederen uit de binnenlanden komen, kunnen zy' niet worden afgescheept. Zy' moeten eerst worden gesorteerd, ih zakken gedaan, genummerd, en dan in prauwen naar de schepen gevoerd. Maar wanneer dit argument van den Minister al waar was, dan zou het weder in ly'nregten stry'd zyn met een ander beweren van Zijne

Sluiten