Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Excellentie. Daar namelijk waar hy spreekt van het aanleggen van eene concurrerende lijn naast de bestaande, zegt de Minister, dat de inkomsten zooveel minder zyn zullen wegens de concurentie. Maar als de weg eenmaal aangelegd is en 's Ministers beweren van regstreeksch vervoer is juist, dan zal hy eene lyn van de bergen tot aan de zee hebben, en de andere lijn zal dan geheel dood zyn.

• Kan nu iemand hier gelooven, dat in Nederland, waar het Gouvernement zooveel minder magt heeft dan in Nederlandsch-Indië, dat, bijvoorbeeld wanneer het gouvernement een lijntje had aangelegd van Velzen naar IJmuiden, er geen modus vivendi zou te vinden zyn met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij om die 6 a 8 kilometer te exploiteren? En zou dit dan hier niet te doen zyn met de Indische spoorwegmaatschappij ?

De Minister zegt, dat het eenig middel om de ln'n tijdelijk te laten exploiteren door de maatschappij voor rekening en controle van den Staat niet uitvoerbaar is en veel zou kosten; dit is niet aan te nemen, maar hy beweert ook dat er een aanzienlijk verkeer op de lijn zal zy'n; de Staat zou dan dus niet alleen geen cent te betalen hebben, maar de maatschappij zou zelfs eene redelijke huur moeten betalen.

Om deze redenen ben ik niet geneigd dit wetsontwerp aan te nemen.

De heer van Goltstein, Minister van Koloniën: antwoordde (Handelingen I bl. 69): „Het zn' my vergund allereerst den geachten afgevaardigde uit Groningen er op te wy'zen, dat tusschen de Nota door my' by' de Kamer ingediend en het Koloniaal Verslag geen het minste verschil bestaat. In het Verslag der Kamer was aangemerkt, dat de maatschappij vermoedelijk in den laatsten ty'd en met het vooruitzigt op het sluiten van eene overeenkomst, weinig voor onderhoud zou hebben gedaan. Daarop slaat het door mij gegeven antwoord, dat ik met den grootsten ernst kan bevestigen, omdat, behalve het gewone jaarly'ksche onderzoek, dit jaar eene bijzondere inspectie plaats had, dat de maatschappij voor het noodige gewone onderhoud had zorg gedragen. Maar was van de maatschappij meer'te vergen, mogt worden verwacht dat zy' byv. zou voorzien hebben in de behoefte die later zal gevoeld worden aan ruimer stationsgebouwen en dergelijke?

Het Koloniaal Verslag zegt dan ook: „„De uitgaven voor de baan en „de kunstwerken bepaalden zich in 1880 tot die voor gewoon onderhoud. „In den bovenbouw werden vernieuwd 575 ijzeren spoorstaven en 3882 „dwarsliggers; bovendien werden over ongeveer 13 K. M. de ijzeren spoorstaven vervangen door stalen, waartoe 3888 nieuwe rails gebruikt „werden"".

Nu zal de geachte spreker my' wel willen toegeven, dat de vervanging van y'zeren door stalen spoorstaven wel iets meer is dan alleen het onver-

Sluiten