Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

my'dely'ke. Er is dus geen stry'd tusschen de mededeelingen in het Koloniaal Verslag en die in de nota.

De geachte spreker meende ook, dat de pry's te laag opgegeven was, • omdat boven de zes millioen nog hoogstens zes ton noodig is, doch van den beginne af is door de Regering er bijgevoegd, dat behalve den koopprijs moest worden voorzien in eenige noodzakelijke werken; in de eerste plaats in de verandering van eenige stations, van emplacementen, signalen enz.

De Indische Regering heeft, nadat zy' wist dat deze overeenkomst gesloten was, onder toezigt van den Chef der Indische Staatsspoorwegen een naauwkeurig onderzoek doen instellen, niet alleen naar den toestand van de laatste maanden, maar naar hetgeen noodig zou zyn om het werk tot stand te brengen. Deze globale raming heb ik voor my'. Ongeveer 6 ton worden noodzakelijk geacht.

Ik heb die raming nog hier te lande in handen gesteld van iemand, by uitstek bevoegd om daarover te oordeelen, den heer Maarschalk, die den weg zelf heeft aangelegd, aan het hoofd gestaan heeft van den aanleg van de Staatsspoorwegen en zich van die taak op uitnemende wijze gekweten heeft. Deze heer heeft my medegedeeld dat de ramingen van den tegenwoordigen chef van de dienst der Staatsspoorwegen veel te hoog waren, en dat in elk geval niet dadely'k in al de daarin genoemde behoeften behoefde voorzien te worden. Wy' hebben hier dus niet te doen met cy'fers in de lucht, met eene losse raming, maar met eene serieuse begrooting. Ik durf verklaren dat de kosten over 3 jaren verdeeld, niet meer dan ƒ 600000 zullen bedragen. Zelfs is onder die kosten begrepen het vervangen van de ijzeren door stalen rails. Het kan dus geen verwondering wekken, maar een bewy's zyn van de uitvoerigheid en duidelijkheid van 's Ministers toelichting, wanneer de geachte spreker in de Memorie van Beantwoording aan de Tweede Kamer verschillende punten vindt, waarvoor uitgaven zullen noodig zijn.

De uitgaven zyn alle begrepen in die som van 6 ton. Nu zegt de geachte afgevaardigde uit Groningen, dat deskundigen, wanneer zy iets verlangen, zeer optimitisch gestemd zyn. Mijnheer de Voorzitter! De verhouding tusschen de Staatsambtenaren en de ambtenaren van de Nederlandsch-Indische maatschappij is juist van dien aard, dat de ambtenaren van de Staatsspoorwegen veeleer eene te donkere, dan te lichte schildering van de gebreken zouden leveren.

Men mag dus, mijns, inziens, wel eenig vertrouwen hebben op het Staatstoezigt op de lyn Batavia—Buitenzorg en ook bij de inspectie dezen zomer door den inspecteur-generaal der Staatsspoorwegen gehouden, is geen sprake geweest van optimisme. De geachte afgevaardigde uit Zuidholland voerde argumenten tegen dit voorstel aan die my' in zyn mond ten hoogste verwonderen. Is het waar, wat hij zegt, dat er 6 millioen geleend worden zonder noodzakelijkheid, dat deze zaak niet urgent is en wel wachten kan?

Sluiten