Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By' dergelijke contracten kunnen telkens bezwaren en moeijelijkheden aan den dag komen.

Hoe kan men zeggen, wanneer men in de toekomst ziet op de havenwerken van Batavia, een uitnemend werk, dat met groote kosten is aangelegd, wanneer men het vooruitzigt heeft op de exploitatie van de Preangerljjn, die langzamerhand zal worden voortgezet, ten einde West-Java met Oost-Java te verbinden; hoe kan men, met het oog op al die belangen, zeggen: dat de 6 millioen voor den aankoop van dien spoorweg onnoodig zn'n? Mij dunkt, dat ieder, die niet twijfelt aan hetgeen hy' zelf tot stand brengt, die niet twijfelt aan de goede verwachtingen die men zich van de havenwerken en de spoorwegen voorstelt, het oog moet houden op de behoeften der toekomst. Het verledene is daarvoor een goede leermeester. Terwijl in 1877, wel is waar met andere voordeelen vermengd, de mogelijkheid bestond om den weg van de maatschappij voor 5 millioen te verkrijgen, zal de jaarljjksche toeneming van het verkeer het gevolg hebben, dat het hier gaan zal als met de Sybillynsehe boeken, zoodat de Staat welligt, na eenige jaren, by de maatschappij met een veel hooger bod zal moeten komen dan deze 6 millioen.

De geachte afgevaardigde zegt, dat er groote kosten zullen moeten gemaakt worden voor het verbouwen van de stations, die uit inlandsche materialen zyn gemaakt. Op de lijst van kosten, die hier voor my' ligt, staat voor de stations en de stationsemplacementen eene som uitgetrokken van ƒ 200.000. Er is dus geen quaestie van, of er zuilen kosten moeten gemaakt worden.

Wat betreft de weelde waarmede de Staatsambtenaren gewend zijn werken te maken, meen ik den geachten afgevaardigde met bescheidenheid te moeten wijzen juist op hetgeen wy' in Indië zien. Hy kan zich toch overtuigen in hoeveel ty'd en met hoeveel geld de spoorweg Soerakarta— Malang—Pasoeroean is aangelegd en de havenwerken te Batavia zyn tot stand gebragt; .en wy' weten by ervaring welke sommen particuliere maatschappijen voor dergelijke werken hebben besteed.

Wanneer een energiek man, met een y'zeren wil, aan het hoofd van zulk eene inrigting staat, dan is het zeer goed mogelijk, dat de Staat met voordeel zulk een werk exploiteert en dat het ook goed beheerd wordt.

Nu kom ik tot het argument van den geachten afgevaardigde, dat my het meest heeft verwonderd. Hy, die in zyn vaandel geschréven had: verlaging van het tarief van invoerregten, en die het in deze Kamer verdedigt, vertoont zich als een bepaald voorstander van het behoud van het hooge spoorwegtarief op Java.

Hoewel daar wel is waar op maatschappelijk en sociaal gebied niet in alle opzigten dezelfde toestand bestaat, geloof ik toch dat het zeker is, dat daareven als hier tot zekere hoogte de regel zal gelden: hoe goedkooper tarief, hoe meer vervoer.

Sluiten