Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit oogenblik vervoert geen enkel landheer in het Buitenzorgsche zn'ne producten over de lyn Batavia—Buitenzorg. Nu kan men als reden daarvoor opgeven, dat zy hunne producten per kar naar Batavia vervoeren, maar zeker is het, dat er, wanneer wy te Tandjong-Priok pakhuizen en douanen zullen hebben, een groot vervoer uit die landen direct per spoorweg kan verwacht worden, wanneer men een eenigzins matig tarief heeft.

Ik ben evenmin als de geachte afgevaardigde of deze Kamer voorstander van ingrijpende maatregelen en groote verlaging; ik weet dat de tariven in Indië volstrekt niet mogen vergeleken worden met die hier te lande, want er zyn in Indië geheel andere factoren; maar men moet toch in Indië aan de verschillende takken van productie de mogelijkheid openen om langs den spoorweg althans even goedkoop te vervoeren als langs den gewonen weg. Indien ik dan ook aan de Kamer heb medegedeeld, dat een ontwerp met een der laatste mails is aangekomen, voeg ik er by dat het volstrekt geen radicaal ontwerp is en dat het de financiële belangen van den Staat niet uit het oog verliest.

Het zou wel ongelukkig zyn, wanneer men op grond van de argumenten van dien geachten afgevaardigde alle mogelijke verlaging en verbetering van de tariven moest tegenhouden.

Nu kom ik tot een even wonderlijk argument, dat wel bewijst hoe weinig tegen deze wet kan worden ingebragt. Er wordt een bezwaar ontleend aan eene omstandigheid, die niet het geringste met deze wet te maken heeft.

De geachte spreker maakt de Kamer bevreesd, dat men zich by' aanneming zou verbinden tot exploitatie van Staatswege van de havenwerken te Tandjong-Priok. Op hetzelfde oogenblik echter spreekt de geachte afgevaardigde van overdragt van de havenwerken te Vlissingen aan eene particuliere maatschappij, en toont als het ware den weg aan, die men in de toekomst te Tandjong Priok zal moeten volgen. Op dit oogenblik heb ik daarover echter nog geen enkel stuk ontvangen. Deze wet is noodzakelijk geworden door den aanleg van de lynen Tandjong-Priok—Batavia en van de Preangerly'n.

Ik heb, zoo als ik zeide, van de tegenwoordigheid van den vroegeren inspecteur-generaal hier te lande, gebruik gemaakt om hem eens te laten uitrekenen welke financiële nadeelen er voor den Staat uit zouden voortvloejjen, wanneer de Staat de lyn Tandjong Priok—Batavia afzonderlijk zou moeten exploiteren. Dit toch zal moeten geschieden, want de Indische spoorwegmaatschappij kan niet gedwongen worden tot diensten waarin zy, en te regt, geen voordeel ziet. De heer Maarschalk is tot het resultaat gekomen, dat bij overneming van de lyn en dus vereeniging van de exploitatie der hayenlijn met die der lyn Buitenzorg—Batavia, het totaal der uitgaven voor den aanleg en uitrusting van de lyn Tandjong Priok—

Sluiten