Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia ongeveer ƒ 250.000 minder zou bedragen. Het totaal der jaarlijksche exploitatiekosten van de havenly'n zou dan ƒ 26.000 minder zyn. Die vermindering ontstaat hierdoor, dat de afzonderlijke exploitatie van de lyn Tandjong Priok zeer bezwarend zou zyn. Men zou op die kleine lyn, wat personeel en materieel betreft, even goed moeten zyn ingerigt als op eene van 50 kilometer. Te Batavia en te Tandjong (Priok) zou men een stationchef moeten hebben. In alle opzigten dus is het wel aan te nemen, dat de overneming in plaats van nadeelen, bepaald groote voordeelen voor den Staat zal opleveren. Men zal dan in de gelegenheid zyn, om in verband met de overige aan den Staat behoorende lynen, eene behoorlijke regeling van de tariven tot stand te brengen, het personenverkeer te verbeteren en uit te breiden, en ten slotte zal men nog eene goede rente van zyn geld ontvangen.

Ik heb hoegenaamd niet bedoeld de voordeelen te overdrijven, en ik geloof dat de cijfers, in myne Nota aangegeven, zeer gematigd zyn, omdat daarin volstrekt niet gerekend op eenige uitbreiding van het vervoer. De geheele basis van de berekening is de tegenwoordige toestand, het tegenwoordig inkomen, dat ƒ 393.984 bedraagt.

Nu heeft de geachte afgevaardigde uit Groningen in de som die door my van de jaarlyksche opbrengst werd afgetrokken, met het oog op de kosten van jaarlyksche vernieuwingen van bovenbouw en rollend materieel, aanleiding gevonden, om het kapitaal van den aankoop te vergrooten.

Uit den aard der zaak komt dit volkomen op hetzelfde neder, maar dan moet men ook die ƒ 35000 later by de ontvangsten rekenen/ De zaak was hier alleen zoo voorgesteld, omdat maatschappijen bepaalde fondsen vormen, waaruit vernieuwingen worden bestreden en waarvoor jaarlijks een zeker aandeel wordt afgezonderd van de bruto-opbrengst, terwijl de Staat zulke fondsen niet vormt.

Eindelijk mag toch ook het feit, dat het voorstel om de lyn BataviaBuitenzorg aan den Staat over te doen een zeer krachtige oppositie heeft gevonden by de aandeelhouders, voor de Vergadering wel eenig gewigt hebben. My is toch verzekerd, dat wanneer een groot aantal der aandeelhouders er niet zoo hoogen prijs op stelde om de tegenwoordige bekwame directie te behouden, de overeenkomst door de aandeelhouders niet zou zyn goedgekeurd. Een zeer groot aantal stemmen hebben er zich tegen verklaard en nog dagelijks ontmoet men aandeelhouders, die klagen over de wijze waarop zy die schoone bezitting zyn kwyt geraakt. Is dan het voordeel alleen aan de zy'de van den Staat? Neen, Mijnheer de Voorzitter, ook dat niet. Naar myne meening behoeft eene overeenkomst niet altijd ten gevolge te hebben dat de eene party' dupe, de andere fripon is. Het is zeer goed mogelijk dat van beide zijden voordeelen worden behaald en die voor de Indische Spoorwegmaatschappij zijn in deze tastbaar, omdat zy ontslagen wordt van de moey'ely'kheden die by' afzonderlijke exploiiatie en afzonderlijk beheer van de lyn niet te vermijden zyn. Het is daarom

Sluiten