Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook voor de Maatschappij geen onvoordeelige zaak dat zij tegen eene billijke koopsom de lijn aan den Staat overdraagt".

De heer Fransen van de Putte zeide nog (Handelingen I bl. 71): „Ik zal zeer kort zn'n, Mijnheer de Voorzitter! Aan de vorige conventie, waarbij 5 millioen was bedongen, was eene nieuwe concessie verbonden voor de spoorwegmaatschappij; die beide overeenkomsten zijn dus niet te vergelijken. De eerste conventie is ook niet verworpen door de Tweede Kamer, maar zij is door de Regering teruggekomen.

Ik heb niet gesproken van weelde van de staatsambtenaren. Maar ik vraag of er geen groot onderscheid is tusschen de wn'ze waarop een Rijksschip en die waarop een particulier schip onderhouden en geëxploiteerd wordt; dat is ook van toepassing op spoorwegen.

Onder de onkosten, waarmede de exploitatie van Staatswege bezwaard wordt, is nog een post die in het algemeen jaarlijks op de begrooting zorgwekkend toeneemt, namelijk die van de verloftractementen en pensioenen. Aan de ambtenaren van de Staatsexploitatie worden ook verloftractementen en pensioenen verleend; aan die van de maatschappij niet.

De Minister verwondert zich er over dat hij, die heeft voorgesteld de tariven van in- en uitvoer te verminderen, hier voorstander is van het behoud van de hoogste spoorwegtariven.

Daarover heb ik mn' volstrekt niet uitgelaten. Ik heb alleen de gevolgen van die vermindering in rekening gebragt, bij de voorspiegelde vruchten van dezen spoorweg te trekken. En wanneer de Regering nu die tariven gaat verminderen, wat blijft er dan over van de geheele berekening?

Nu het argument van de havenln'n.

Ik lees in de Nota van den Minister het volgende: „„Al kon de haven„ljjn aan de Spoorwegmaatschappij worden overgedragen, dan zouden „de moeijelijkheden slechts worden verplaatst, daar de exploitatie van den „spoorweg dan weder in conflict zou komen met de exploitatie van de „haven"".

Ik vraag wat deze phrase beteekent.

Als alles in handen van den Staat komt, is men zeker dat er geen conflict ontstaan kan met de exploitatie van de haven. Dit is voor mn' de bedoeling, — of ik versta geen Hollandsch meer.

De consequentie van de verwerping zou wezen dat de Staat dat lijntje van 8 kilometer zou moeten exploiteren.

Kan nu iemand gelooven dat geen conventie met die Indische Spoorwegmaatschappij zou te sluiten zn'n?

Bovendien komt in de eerste tijden -niets anders op die lijn van Tandjong Priok—Batavia, dan personenvervoer; menschen die met de booten aankomen of afgaan, scheepsvolk,; werkieden en ook passagiers-

Sluiten