Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen zijn ƒ 6.600.000, de inkomsten, als zij niet stijgen, wat te onzinnig is om aan te nemen, ongeveer ƒ 360.000, hetgeen dus geeft eene rente van 51/2 pet. Maar zelfs al ware het cijfer minder dan 4 pet., de rente die de Staat voor de leening zal moeten betalen, dan nog zouden wij dit voorstel moeten aannemen.

Zij toch die hunne stem hebben gegeven voor de havenwerken van Tandjong-Priok met zn'ne spoorwegverbinding, alsmede voor de lijn in de Preanger, zouden blijken geven van de grootste kortzigtigheid als ztf dit wetsontwerp verwierpen. Het zou zijn als of zij zich een mensch kunnen denken met hoofd en beenen, zonder de tusschenliggende ligchaamsdeelen, zonder het hart. Deze ln'n is voor de toekomst van groot gewigt.

Het is slechts een klein gedeelte, maar een zeer belangrijk en productief gedeelte, omdat het al de voordeelen van de geheele westelijke lijn in zich concentreert. Het is wat men noemt een tête de pont.

Wanneer het beste deel van een spoorweg in handen van een ander is, dan heeft men twee nadeelen. De exploitatie van de Preangerln'n wordt kostbaarder en het verkeer wordt belangrijk benadeeld. Het verkeer zal zeer onregelmatig geschieden, zelfs al kreeg de Staat het droii de libre parcours. Dit regt brengt niet mede, dat men even goed en snel bediend wordt als de Maatschappij zelf. Men heeft zich beroepen op den Grand Central Beige, die gaf ook het droit de libre parcours, maar die Maatschappij zorgde toch ook wel, dat hare goederen altijd eerder aankwamen. De Staat kan ook het droit de libre parcours niet eischen, want de concessie bevat in art. 35 niets meer of minder, dan in de Nederlandsche concessien is opgenomen. Met andere woorden, dat de spoorwegen verpligt zn'n aansluiting en kruising of overtogt van anderen te gedoogen.

Wanneer men dit wetsontwerp verwerpt, dan zal men er toe moeten komen de exploitatie van de Preangerlijn aan dezelfde Maatschappij op te dragen, want de exploitatie van die lijn op zich zelve zal eene nadeelige zn'n.

Ik behoef niet te zeggen, dat wanneer dit wetsontwerp wordt verworpen, het heft in handen gegeven wordt aan de Indische spoorwegmaatschappij. Als aandeelhouder zou ik het uitstekend vinden, want de financiële toestand zou zeer verbeteren. Maar wij hebben hier niet te doen met de belangen van de Indische spoorwegmaatschappij, maar met die van Indië en vooral met het spoorwegverkeer van het westelijk gedeelte van Java.

Nu men eenmaal besloten heeft om de Preangerln'n door den Staat te doen aanleggen, is het noodzakelijk om er dit gedeelte bij te nemen. Het geldt hier toch niet de quaestie van tariven alleen, maar ook van het goede verkeer en vooral van een regelmatig verkeer, zoowel wat tijd als wat verzending betreft. Dit alles is onmogelijk wanneer de geheele ljjn niet in eene hand is; er zn'n te veel tegenstrijdige belangen.

Sluiten