Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een jaar later werd de aanvraag tot verlenging van den aanvaardmgstermyn van het stuk dat over bleef, nadat de rechten op het gedeelte Pasoeroean-Waroèngdowo bij G.B. van 18 Maart 1893 No 2 on de combinatie vrouwe W. A. H. Verloop geb. Fuchter 6) — G. J Ch van Vollenhoven overgedragen waren geworden, by hetzelfde besluit van de hand gewezen.

Verfirun"in* voor het * 6 KM. lange lijntje Pasoeroean-Waroèngdowo werd den 12en Mei 1893 aanvaard. Nadat de heer van Vollenhoven zyn rechten op de oud-notaris C. S. Fayan Vlielander Hein «) had overgedragen (G.B. 8 Maart 1895 No. 14) bracht deze combinatie de verrïPT?,r T ^ °P ? ^ 1895 te 'Gravenhage opgerichte Passoe^^000 MtfaduiWÖ - Ps- S- M. welke met een kapitaal van ƒ 500.000.- werkte en zich ten doel stelde het „overnemen, aanleggen ,,en exploiteeren van tramlijnen in de residentie Soerabaja». In de Nederlandscheƒ taats-Courant van 2 Mei 1895 zijn de voorwaarden van overname van de vergunning Pasoeroean-Warongdowo, de oprichtingsacte der vennootschap dd. 16 Maart 1895 en het K. B. van bewilliging Z ontwerp'dier acte opgenomen. S S P

haar^ntS611 ** ^ ^ ^ ^ M' de GXploitetie Van Onderwijl had Mevrouw Verloop dd. 8 December 1894 vergunning ZSTf n°°r 6611 *» ^ Waroen^owo naar de SuikerfabS B^ Kassie-Oost. Deze vergunning werd by G. B. van 29 Aug. 1895 No 37

"anSeÏ ^ * *" ^ * W~° '

^:Z^T^lrah ^ V°°r ^ ^ P—n-Waroeng-

de laB*LG: E' ^ 15 Se*\18m No- 21 ™* de aanvaardingstermijn voor i89No * COnTie+gefeld °P 1 Ma^ 1897. By G.B. van 6 Februari f k 7 aanteekening gehouden van de aanvaarding. De Indische Industriebank waarvan de heer Verloop directeur was, zorgde voor het kapitaal benoodigd voor. den aanleg, i)

5) Zie ook Indische Spoorwegpolitiek deel II Hoofdstuk I genaan/c S^HeTvï ^ 6 *"d m dez^'^r, oorspronkelijk

V Hoofdstuk I ? 1 voortkomen zie Indische Spoorwegpolitiek deel

Sluiten