Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zouden ten gevolge hebben, anderdeels de groote kosten van aanlegper„soneel, en cle oponthouden, waaraan wij vanwege de autoriteiten bij den „aanleg van die zijlijn weder zouden bloot staan, hebben ons doen besluipen om geheel van den aanleg van die zijlijn af te zien en hebben wij „reeds last gegeven om van het aanlegpersoneel dat in dienst was der „Indische Industrie Bank voor den aanleg naar Sengon c. a. alleen zoo„veel aan te houden als noodig is om nog eenig noodig bijwerk af te wer„ken en het overig personeel te ontslaan. Om die reden is ook ons contract met de Indische Industrie Bank niet verlengd en heeft deze haar „agentschap te Pasoeroean opgeheven".

Terwijl in het jaarverslag over 1900 op bl. 2 het volgende voorkomt.

„Zoo wn' ons er over verheugen thans zoo ver te zijn gevorderd, wij „kunnen niet nalaten uit te spreken dat een terugblik op het verleden „zeer gemengde gevoelens by ons opwekt en wel om het volslagen gebrek „aan medewerking dat wy van het Gouvernement in Ned.-Indië by voortduring moesten ondervinden, eene houding die zou doen vermoeden dat „het de tot standkoming van stoomtrams op Java voor de algemeene welvaart nadeelig acht. Zoo moesten wy b. v. het plan om eene zijlijn naar „Pasrepan aan te leggen opgeven, wy'1 de Regeering aan het verleenen „van concessie daarvoor den eisch verbond dat wy voor ons gansche „tramcomplex bewilligen zouden in nieuwe naastingsvoorwaarden, administratief zoo bezwarend en ons zoo zeer beperkend in onze vrijheid van „bewegen, dat wy tot dien prijs de bedoelde uitbreiding, die voorzeker „niet ongewenscht ware geweest; niet meenden te moeten bewerkstelligen. Hangende de daarover gevoerde langdurige onderhandelingen za„gen wy ons genoopt, ten einde verdere geldelijke nadeelen te ontgaan, „het aanlegpersoneel te ontslaan. Dank zy onophoudelijke vertragingen, „die wy by elke aanraking met de afdeeling B. O. W. moesten ondervinden, heeft het gereedkomen van het grootste deel onzer lijn ongeveer „3 jaren gekost, waar, uit een technisch oogpunt beschouwd die aanleg „in minder dan een jaar had kunnen voltooid zyn, zoo althans van Re„geeringswege eenige medewerking ware verleend. Dat dit voor onze „Maatschappij een groot financieel nadeel is geweest, dat onze bruto„en netto ontvangsten daardoor 2 a 3 jaren zyn ten achter geraakt, behoeft „geen betoog. Gelukkig dat daaraan een eind gekomen is".

Wat de bovenstaande uitlatingen in de jaarverslagen betreft zy er eerstens op gewezen, dat wat de verlenging van de lyn tot Pasrepan aangaat, geen eisch tot wijziging der concessievoorwaarden voor het geheele tramcomplex gesteld was, dat verder de concessievoorwaarden — behalve art. 7 gelijkluidend waren aan die van alle andere in.dien ty'd uitgegeven vergunningen en dat art. 7 aldus geformuleerd was om duidelijk te doen uitkomen welke bezwaren uit het aanvaarden der vergunning en het inbrengen in een vennootschap voor het geldbeleggend publiek te verwachten waren.

Sluiten