Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„aanwezig, wel van de lichtste soort zijn, waarover de Staatsspoor zy'ne „wagens permitteert te loopen.

„Het rollend materieel voldoet op verre na niet aan de behoefte.

„Met het oog op den toestand der bruggen, die de keuze der te koo„pen locomotief beperkt, schat de heer B. dat de volgens hem terstond „te koopen locomotief een uitgave van ƒ 15,000 zal vorderen.

„Wat de rijtuigen betreft, de 26 personenwagens mogen in behoor„lijkeri staat van onderhoud verkeeren, zn' voldoen niet aan de eischen van „een behoorlijk uitgeruste maatschappij. Absoluut noodig acht de heer B. „de aanschaffing van een zestal elk van ƒ 3500, ten einde de maatschappij „in het bezit van een wagenpark van voldoend aantal in soort te brengen, „te zamen dus ƒ 21,000.

„De beschrijving der 66 goederenwagens in het jongste verslag, zal „voldoende hebben voorbereid op de mededeeling, dat zij z.i. volkomen „non-valeurs zijn, alleen nog te gebruiken voor minder gewichtige diensten en buitengewoon vervoer. Deze opvatting wordt volkomen bevestigd „door een telegram, tijdens de samenstelling van dit rapport ontvangen „van den hoofdvertegenwoordiger der Maatschappij.

„De kosten van deze 35 wagens zullen ongeveer ƒ 42,000 bedragen. „De betaling is grootendeels geschied, primo met het' aanwezige kasgeld, „voort wellicht door het aanwenden van de remises, benoodigd voor de „uitgestelde Juli-coupon, benevens van die voor Januari en Februari a.3.

„De werkplaats der maatschappij voldoet niet aan de behoefte. „Eindelijk is de lijn feitelijk nog niet voltooid. Te Sengon heeft de „aansluiting met de Staatsspoor nog niet plaats gevonden. Het moet een „punt van bespreking uitmaken of deze aansluiting dringend noodig is. „De heer B. acht de kosten, met inbegrip van een post voor onvoorzien, „op plm. ƒ 12.000 a ƒ 14.000 te moeten stellen. Geschiedt de aansluiting, „dan kan voortaan de suikerfabriek „Alkmaar", die haar bibit uit het „Malangsche betrekt, maar nu per kar aanvoert, dit in dóórvoer door de „Staatsspoor en de Pasoeroean aangevoerd krijgen.

„Resumeerende meent de heer B. van de genoemde ƒ 800.000 te moeten „aftrekken een bedrag van ƒ 78.000 en derhalve de waarde van de Pasoeroean met inbegrip van alles op rond ƒ 725.000 te moeten stellen.

„Hoe tegenover dit bedrag de balans een post van ƒ 1.732.438.96\% „kan aanwijzen, is hem geheel en al raadselachtig. De post is z. i. juist „ongeveer het bedrag van het nominale aandeelen-kapitaal a ƒ 1.000.000 „te hoog.

„Ook wil de heer B. nog opmerken, dat bij deze overweging het feit „in het oog gehouden moet worden, dat op de balans de post van ƒ 100.000 „disagio op de obligatie-leening voorkomt.

„Het is deze schatting van ƒ 725.000, vertegenwoordigende het bedrag der huidige waarde der maatschappij, benevens die van ƒ 78.000 „cash voor de allernoodzakelijkste uitgaven tot behoorlijke reconstructie

Sluiten