Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„opbrengsten beliep. Ook deze zoogenaamde „„normeering"" van het winstcijfer heeft aan de Pasoeroean veel geld gekost. Uwe commissie gelooft „niets te veel te zeggen, wanneer zij het directeurschap-Verloop een tijdperk noemt van slechte koopmanschap en lichtvaardig geldelijk beheer.

„Vóór het optreden van den tegenwoordigen directeur en na het aftreden van den heer Verloop is er in de geschiedenis der Maatschappij „iets voorgevallen, dat de commissie niet met stilzwijgen mag voorbijgaan.

,,'t Was in 't midden van het jaar 1901. In Indië was nog ongeveer „ƒ 300 kasgeld; in Nederland moest voorzien worden in eenige'schulden, „waarvan de voornaamste in ronde cijfers de volgende waren:

„Vordering van de Indische Industriebank ƒ 237,000, van de Probo„lingo Stoomtram ƒ 116,000, van H. Edersheim voor voorgeschoten Juni„dividend ƒ 41,000 1), van M. C. Verloop ƒ 12,000 en van Augustus coupons „en. amortisatie ƒ 18,000, totaal ƒ 424,000. Kans op remises uit Indië „was er niet, de eerste remise volgde eerst ruim een jaar later na de „suikercampagne in 1902.

„In deze benarde omstandigheden werd de tweede obligatieleening, „groot ƒ 500.000 uitgegeven, die bij schrijven van 21 Juni 1901 door de „firma H. Edersheim a 80 pet. werd genomen. Tevens werd daarbij bepaald, dat van de aldus verkregen ƒ 400,000 aan de Indische Industrie..bank zou worden betaald ƒ 100,000, dat de vorderingen van de Probo„lingo Stoomtram en van de firma H. Edersheim ten volle zouden worden „voldaan en dat de rest van de opbrengst bij de firma H. Edersheim gede„poneerd zou blijven o.a. als zekerheidstelling voor de renten en aflossingen der bestaande obligatieleningen gedurende twee jaren en alzoo „tot 1 Aug. 1903. Al deze bepalingen vindt men ook getrouwelijk weergegeven in de trustacte, die echter eerst opgemaakt is den lsten Juli 1901, „toen de inschrijving op de obligatiën reeds voorbij was.

„Die inschrijving had plaats den 25sten Juni volgens een prospectus, „gedateerd 19 Juni 1901, waarin het volgende voorkomt:

„„De opbrengst der leening strekt tot vereffening van aanlegreke„„ningen voor den afbouw tot Sengon en voorts tot voorziening in de „„noodige fondsen voor den in het naast verschiet te wachten aanleg van „„kleine zijlijnen, uitbreiding van materieel en overige verbeteringen, „„alle welke door het toenemend verkeer, en vooral ten bate van het zich „„sterk ontwikkelend goederenvervoer, vereischt worden"".

„De onderteekenaars van dit prospectus zn'n de commissaris, toen „tevens waarnemend directeur, mr. W. A. Engelbrecht en de commissaris „jhr. mr. J. W. A. von Schmidt auf Altenstadt.

„Bn' gelegenheid dat twee der commissieleden een onderhoud met den „heer M. Edersheim. hadden, deelde de heer Edersheim zn'n voornemen

1) „Onder dezen post is echter het schijndividend van ƒ 20.000 begrepen, dat „de houders van de aandeelen der serieën C en D zeker moesten betalen".

Sluiten