Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„mede om als trustee der obligatieleningen te bedanken. De commissie „vindt dit voornemen volkomen begrijpelijk, al is het slechts, omdat zij. „zeker in dit geval, het onvereenigbaar acht, dat iemand èn bankier èn „trustee van de obligatie-leeningen èn groot aandeelhouder is.

„Voor de waardeschatting van een stoomtram zn'n de kosten van aan„leg en uitrusting slechts van betrekkelijk belang, de juiste waarde wordt „bepaald door het opbrengstvermogen na aftrek der exploitatiekosten. „Voor de Pasoeroean staan ons in dit opzicht de volgende gegevens ten "dienstet-1901: ƒ 19,490.30%; 1902: ƒ 23,681.39; 1903: ƒ 31.929.07; 1904: „plm. ƒ 40,000. De'netto-opbrengst stijgt. Kort geleden is een contract voor „nieuw vervoer gesloten, zoodat er gegronde hoop bestaat, dat 1905 geen „teleurstelling zal baren. Toch waarschuwt de tegenwoordige directeur om „de verwachtingen niet te hoog te spannen.

„Natuurlijk is echter de hier genoemde netto opbrengst niet in zyn „geheel beschikbaar voor renteuitkeering. Bij goed beheer moet er schuld „gedelgd en een vernieuwingsfonds gevormd worden. Hiervoor zal ten ^minste ƒ 10,000 a ƒ 12,000 's jaars noodig zyn. Wat dan overblijft, kan „als rente worden uitgekeerd, en deze rente wettigt tot nu toe zeker geen „hoogere waardeschatting dan door den heer Bakker is gemaakt.

„Uit al het bovenstaande bly'kt voldoende duidelijk dat de Pasoeroean „niet voort kan gaan met het uitstellen van de amortisatie der leeningen „en het uitstellen van het betalen der coupons, in de hoop eenmaal het "achterstallige te kunnen inhalen. Die hoop is y'del, een reorganisatie is „onafwendbaar.

„Na ry'p beraad en gezette overweging beveelt de commissie het „volgende voorstel eenstemmig aan:

„Reductie van elke 4% pet. obligatie van ƒ 1000, tot eene 4 pet. obligatie van ƒ 700, die a pari uitloot. Toekenning van ƒ 400 nieuw aandeel „als tegemoetkoming voor kapitaal-afschrijving en voor de onbetaalde „coupons.

„Reductie van elk aandeel van ƒ 500 tot een nieuw aandeel van ƒ 50.

„Voor de jaarlyksche uitloting meent de commissie ƒ, 3000, vermeerderd met de bespaarde rente op de afgeloste obligatiën, beschikbaar te „moeten stellen.

„De 25 afgeloste obligatiën, van de leening van 1898 zouden in overeenstemming met het voorgestelde schema herleven in dep vorm van 26 „nieuwe obligatiën van ƒ 700 en ƒ 10,400 nieuw aandeelen kapitaal. Het is „de bedoeling deze obligatiën en aandeelen te verkoopen om in behoeften „te voorzien, die hieronder worden besproken.

„Aldus zou het nieuwe aandeelenkapitaal tot ƒ 500,000 en het nieuwe „obligatiënkapitaal tot ƒ 700,000 teruggebracht zn'n. Rente en amortisatie zouden een vast bedrag van ƒ 31,000 's jaars vorderen.

„Zoodoende wordt eene reëele 4 pets. obligatie gecreëerd, die gedekt „is door het onderpand en door het opbrengstvermogen.

Sluiten