Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhandelingen aan met de Vereeniging van obligatiehouders, bovenvermeld.

Het comité had voorgesteld: voor eiken ouden schuldbrief van ƒ 1000.— een 4 pet. schuldbrief van ƒ 700.— plus ƒ 400.— aandeel en voor elk oud aandeel van ƒ 500.— een nieuw aandeel van ƒ 50.— uit te geven (zie boven). Men kon zich vereenigen met de volgende verandering: voor eiken ouden schuldbrief van ƒ 1000.— een 4 pet. schuldbrief van ƒ 700.— plus ƒ 300.— aandeel plus ƒ 22.50 contanten en voor elk oud aandeel van ƒ 500.— een nieuw aandeel van ƒ 100.— mits de aandeelhouders ƒ 50000.— in de kas van het comité zouden storten, waaruit de kosten der reorganisatie en de contante uitbetaling van ƒ 22.50 aan de obligatiehouderS kon worden bestreden. Tevens werd tot een ontwerp-statutenwijziging overeengekomen, zoodat in het vervolg de meerderheid der commissarissen door de obligatiehouders zou worden gekozen en aan den trustee een meer actief aandeel in het bestuur der Maatschappij zou worden toegekend.

Het comité verzond den 14en Maart 1905 een rondschrijven aan de obligatiehouders, waarin als bewijs van toetreding tot dit plan inwisseling der obligaties tegen certificaten van het comité werd gevraagd, en reeds vóór ultimo Maart 1905 waren ruimschoots de vereischte drie vierden der uitstaande obligaties ingeleverd. Ten overvloede werd den 8sten April 1905 een vergadering van certificaathouders gehouden, waar 897 oude obligaties vertegenwoordigd waren en waar het reorganisatieplan met algemeene stemmen werd aangenomen.

Ook de aandeelhouders hechtten op hunne vergaderingen van den 4den Maart en van den 6en Mei 1905 hunne goedkeuring aan het reorganisatieplan en aan het ontwerp tot wijziging der statuten.

De gewijzigde statuten werden goedgekeurd by Koninklijk Besluit van den 29sten Juni 1905, No. 34. Daarin kwam het volgende voor:

„Het bepaalde in art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 500.000. De aandeelen zyn „groot ƒ 100 en doorloopend genummerd 1 tot en met 5000. De aandeelen „kunnen ook worden uitgegeven in veelvouden van 3 stuks; ieder zoodanig „stuk draagt alsdan de 3 correspondeerende nummers. De aandeelen zyn „splitsbaar in onderaandeelen van ƒ 50, welke hetzelfde nummer dragen, „onder bijvoeging ter onderscheiding van de letters a en b.

„De oorspronkelijk uitgegeven 2000 aandeelen groot ƒ 500 worden „ingetrokken en zyn na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op „deze statutenwijziging waardeloos tegenover de vennootschap, behoudens het recht om van de vennootschap tegen inwisseling te ontvangen „voor ieder oorspronkelijk, aandeel groot ƒ 500 nominaal, een nieuw on„deraandeel, groot ƒ 50 volgestort.

„De overige 4000 aandeelen zullen aan den trustee der obligatielee„ningen, ten laste der vennootschap, als volgestort worden uitgereikt, te-

Sluiten