Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Samarang langs Soerakarta naar Djokdjokarta" (zie bijlage XXIV). „Onder de bijlagen van den brief treft men de rapporten van den heer Dixon aan, 4)j die zich o.a. dd. 21 Augustus 1864 aan het adres van den Landvoogd beklaagde; „Ik heb hoegenaamd geen hulp, niet eens van „eenen schrijver, en het is Uwe Excellentie evenwel bekend, dat ik in de „laatste twee jaren nog al wat geschreven heb en teekeningen vervaardigd" en die de sollicitatie van den eervol ontslagen ingenieur der B. O. W. W. F. Vogelzang, chef eener waterstaatsopname in Grobogan, sedert 3 jaren „daglooner bn' de B. O. W." overlegde om benoemd te worden tot ingenieur bij de spoorwegen.

4) De heer J. Dixon diende den 24 Oct. 1864 No. 56 zyn concept-regeling van het Toezicht in. Na 29 artikelen .welke openbaar zouden zijn, volgde een 30e geheim artikel, hetwelk als proeve van wetgevenden arbeid en woordkunst hieronder moge volgen:

„Het resultaat van de daarstelling van een zoo krachtig vervoermiddel als Spoorwegen, Tram Roads enz. is, het verneitigen binnen weinige jaren van alle „in dezelfde Rigting bestaande oude wijze van vervoer, en het Publiek bevindt zich „daardoor genoodzaakt bij gebrek aan anderen zich te bedienen of hij wil of niet, „van het nieuw transportmiddel.

„Eene Concessie aan enkele Individuen voor dusdanige ondernemingen verleend, „geeft hun alzoo een magtige Monopolie, en alle Gouvernementen, zelfs het Engelsche, „welk als stelsel aangenomen heeft, zich zoomin mogelijk met particuliere Industrie „in te mengen, en haar volkomen vrijheid te laten, hebben de noodzakelijkheid gezien „door een Staatstoezigt, de Maatschappij te beletten, eerstens zich aan de voorwaarde „der Concessie te onttrekken, tevens misbruik van haar gezag te kunnen plegen, „teneinde de belangen en het leven van het publiek, welke zoo zeer door willekeur „of nalatigheid in gevaar kunnen gebragt worden volkomen te beschermen.

„De noodzakelijkheid van dit toezigt alhoewel algemeen erkend blijft niet-temin „in de uitvoering eene moeijelijke zaak, en dient met de meeste tact te worden uitgeroerd om botsingen tusschen de ondernemers en het Gouvernement te voorkomen.

„De Inspecteur dient alzoo in de uitvoering van de aan hem verleende magt, „meer op den zin dan wel op den Letter van het Reglement aandachtig te blijven.

„In de meeste gevallen zullen officieuse raadgevingen en desnoods officiëele „kennisgevingen voldoende zjjn, om wederspannige Maatschappijen tot de betrachting „van de Reglementen terug te kunnen brengen, en één steeds .wakend oog op hare „handelingen zal hen zelfs het denkbeeld ontnemen de wetten te durven overtreden.

„Gaat men integendeel met hartstogt en beheerschzucht tot het opmaken van „Processen-verbaal of dergelijke strenge maatregelen over, zal er eene toestand van „ontevredenheid worden geboren voor de Maatschappij en voor de Regering hoogst „nadeelig en onaangenaam.

„De Regering wenscht, dat de Inspecteur zich van het vertrouwen der Regering „waardig zal toonen en dat hij de, als het ware discretionaire magt met welke htf .bekleed is met overleg en zonder vooroordeel, zal .weten uit te oefenen en dat ^wanneer hij van de zijde der Maatschappij herhaalde blijken van zorgloosheid, of „van herhaalde misbruiken of overtredingen of systematisch verzet mogt ontwaren, „hij als dan met alle strengheid deze tegen mag gaan, maar waar het alleen feiten zon„der belang geldt, zaken door vergeetzaamheid alleen ontstaan en van gevaar ontbloot „of daden welke somtijds biet gevolg zijn van eene buitengewoon drukke Dienst hij „naar omstandigheden zal weten te handelen en te beoordeelen in hoever de geheele „strengheid van de wet dient te worden verzacht".

Sluiten