Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl de brief van den Directeur der B. O. W. bij den Raad van Indië in studie was, legde de Gouverneur-Generaal zijne meening in de o.v. nota, welke aan den heer de Bruyn werd toegezonden, neder:

„Het toezigt van Staatswege op de Spoorwegen omvat uit den aard „der zaak driederlei, van elkander afgesneden en ook afgescheiden te hou„den:

„A. Toezigt op het aanleggen van de wegen met hetgeen daartoe „behoort.

„Dit toezigt strekt om te zorgen dat de werken worden gemaakt en „uitgevoerd deugdelijk en volgens de plannen e.z.v. door de Regering goed„gekeurd.

„Dit toezigt is geheel van technischen aard en behoort dus bij den „directeur der B. O. W. Het toezigt over het bouwen van den zoogenaam„den Centraal Spoorweg in Nederland, van Utrecht naar Zwolle en Kam„pen werd opgedragen aan den hoofdingenieur van den Waterstaat te „Utrecht. De Directeur is van het zelfde gevoelen, daar hij zijne ingenieurs „geschikt acht tevens ingenieurs voor Swegen te zijn.

„Voorschriften te geven, hoe het toezigt uitgeoefend zal worden ligt „geheel binnen den werkkring en de bevoegdheid van den Directeur, de „Regering heeft daarmede geene bemoeijing.

„Zij moet hem alleen in staat stellen het toezigt te kunnen uitoefenen.

„Voor den thans in aanbouw zjjnden spoorweg (die van Batavia

„Buitenzorg moet nog buiten berekening blijven), acht ik voldoende, dat „aangewezen worde een ingenieur der 1ste of 2de klasse, met een ingenieur der 3de kl. of adspirant Ingenieur, en bijgestaan door hoogstens „4 opzigters, voor iedere sectie 1, opvolgend in dienst te stellen naar „mate de werkzaamheden vorderen. Mogelijk zijn er slechts drie noodig. „Wanneer bijv. de sectie Solo—Djokdjo begonnen wordt, wanneer die van „Samarang—Kedong Djatie gereed is, kan die hier toezigt voerde, zulks „daar gaan doen.

„De directeur doet de aanwijzing onder nadere goedkeuring.

„Eene zekere som voor bureaubehoeften en klerken dienen toegestaan „te worden, en aan den ingenieur abonnement voor reiskosten. De opzig„ters zullen zich meest te voet moeten bewegen.

Dit concept-reglement op het Toezicht — zoo min als het door den heer John Dixon dd. 25 Nov. 1864 (missive No. 71) aangeboden concept-Algemeen Reglement op de Spoorwegdiensten in N.-I. — werd nimmer in behandeling genomen.

Aangezien het oudere Indische concessierecht vele familietrekken met het Fransche vertoond, is het zeer interessant de regeling van het regeeringstoezicht in Frankrijk te bestudeeren.

Voor bronnen zie Coison. Abrégé de la Législation des Chemins de fer et tramways (Paris Paul Dupont Ed.),.René Thévenez Législation des Chemins de fer et des tramways (Paris Ch. Dunod et E. Pinot 1909) en vooral Jean de la Ruelle Controle des Chemins de fer et des tramways (Paris Vve. Ch. Dunod 1903).

li

Sluiten