Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„B. Toezigt op de exploitatie en het dagelijksch onderhoud.

„Zoodra een gedeelte van den weg is afgewerkt, goedgekeurd en voor „het publiek verkeer opengesteld, eindigt het toezigt A daarop. Dat gedeelte en eindelijk de geheele Sweg komt onder het toezigt van die directie waartoe de middelen van vervoer behooren.

„Dit toezigt is moeyelyk.

„Die er regtstreeks mede belast wordt is de middenpersoon tusschen „de Swegmjj en het publiek; hij zorgt voor orde in het vervoer, voor toepassing der reglementen en tarieven, voor veiligheid van personen en „goederen.

„Zoodanig persoon zal hier niet te vinden zijn, maar zal uit Nederland moeten komen.

„De werkkring wordt omschreven in het nog te maken reglement.

,,Hn' kan genoemd worden Inspecteur der le kl. of Hoofdinspecteur „der Spoorwegdiensten. Zijne bezoldiging zoude moeten geregeld worden „dat hij na eenige jaren tractement als Hoofdingenieur heeft. Daar hij „vrjj met den Sweg rijdt is een indemniteit voor reiskosten onnoodig. „Beweegt hij zich ambtshalve op andere wijze, dan kan hij declareren „volgens tarief, geld voor klerken en bureaubehoeften behoort verstrekt „te worden.

„Deze ambtenaar wordt bijgestaan door een inspecteur der 2de kl. „of een inspecteur zoodanig bezoldigd dat hij opklimt tot een tractement „van ingenieur der le kl.

„Reiskosten als boven.

„Hu' kan hier gevonden wordei? uit de ambtenaren van het Bouwdepartement, wat verkieslijk is omdat technische kennis noodig is.

„Onder hem staan 4 opzieners, voor iedere Sectie een. Dit is met het „oog op de lengte der sectien en het betrekkelijk gering aantal stations wel „wat veel, doch hier moet men rekenen op ziekte en ongesteldheid, zoodat „de een den ander moet kunnen vervangen.

,Reiskosten zijn niet noodig, mogelijk wel eene kleine som voor bureaubehoeften.

„Zijn de opzigters bij het toezigt A. geschikt, dan kunnen zij bn' B. „overgaan.

„C. Toezigt op de Stoomwerktuigen.

„Dit behoeft geen bijzondere regeling, daar de Swmn". onderworpen „is aan Stbl. 4811852.

„Lettende op de vele stoomwerktuigen, die de maatschappij zal be„zigen, waaronder wel 30 locomotiven zal vermoedelijk het personeel van „het Stoomwezen wel vermeerderd moeten worden.

„Komt het bovenstaande tot een Besluit dan moet het natuurlijk van „algemeene strekking zijn geldend voor alle Swegen. Bij afzonderlijke „worden dan Samarang en later Batavia geregeld".

Sluiten