Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bizondere spoorwegondernemingen, die nu reeds te wenschen overlaat, „er niet op verbeteren zal.

„Wel is waar kunnen de bestuurders dier ondernemingen, wanneer „zij vermeenen dat de Inspecteur-Generaal te ver gaat en de milde be„ginselen die de Regeering op de spoorwegen wenscht toegepast te zien, „uit het oog verliest, de tusschenkomst der Regeering inroepen, maar het „ligt in den aard der zaak, dat dit de verhouding nog minder goed moet „maken, en eventueele bevelen der Regeering om op gegeven voorschriften „terug te komen, aan het aanzien van het Regeeringstoezicht schade „moet doen.

„Verder mag niet uit het oog verloren worden, dat door het overdragen der tot dusver evenals in Nederland, aan de Regeering voorbehouden bevoegdheden op den Inspecteur-Generaal, de bestuurder van „den Staatsspoorweg, niet alleen aan elk toezicht onttrokken is, maar ook „vrijmachtig handelt in alles waarin de andere spoorwegondernemingen „van het welmeenen van den Inspecteur-Generaal afhankelijk zijn. 80)

„Maar zelfs wanneer het toezicht op de Spoorwegdiensten van den „dienst der Staatsspoorwegen werd gescheiden, hetgeen te eeniger tn'd „wel zal moeten geschieden, zoude ik het nog niet raadzaam achten aan „den met het toezicht belasten ambtenaar, die dit dan ook over de Staatsspoorwegen zal uitoefenen, de groote bevoegdheden toe te kennen, die „hem bij het ontwerp reglement worden gegeven".

De Regeering trad echter niet in dit voorstel tot wijziging van de bepalingen en handhaafde in art. 25 van het nieuwe A. R. I. den tekst van art. 18 van het vervallen A. R. I.

Daarentegen trad een art. 24 in werking, luidende: . „Van Regeeringswege wordt toezicht gehouden op de naleving van de bepalingen van dit reglement en van de voorwaarden, waarop vergunning tot de uitoefening van den Spoorwegdienst is' verleend", welk artikel in de plaats kwam van art. 27 A. R. I., luidende:

„Van Regeeringswege wordt toezicht gehouden op:

de naleving van de bepalingen van dit Reglement, zoowel door ondernemers en bestuurders als door hunne ambtenaren en beambten en door het publiek;

de naleving van de voorwaarden, waarop de vergunning tot uitoefening van den Spoorwegdienst is verleend;

de uitoefening van den dienst, het rollend materieel en het stoomwezen der spoorwegdiensten".

Wie meenen mocht, dat de moeilijkheden boven geschetst de eenige waren, welke zich bij de reorganisatie van het toezicht voordeden, vergist zich; kort na de vaststelling van het Algemeen Reglement van 1883 bleken nog elders voetangels en klemmen te liggen.

30) Zie ook Indische Spoorwegpólitiek deel V bijlage XVI,

Sluiten