Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nakomen, schriftelijk mededeelen wat, naar hun oordeel, tot opvolging „daarvan noodig is.

„Indien de bestuurders van den spoorwegdienst daaraan geen be„hoorljjk gevolg geven, doen de Inspecteurs hiervan mededeeling aan den „Directeur der Burgerlijk Openbare Werken, die, zoo noodig, de zaak aan „de beslissing van den Gouverneur-Generaal onderwerpt.

„De beslissing van den Gouverneur-Generaal kan ook door de bestuurders worden verzocht, wanneer zij tegen hetgeen hun bevolen „wordt bezwaar hebben.

„Bü dadelijk gevaar kunnen de met het toezicht belaste ambtenaren „last geven tot onmiddellijke voorziening, niettegenstaande het beroep.

„Zij kunnen wijders, in het belang der openbare veiligheid, den „dienst over den geheelen weg of over een gedeelte daarvan doen staken, „of verbieden om van bepaalde locomotieven, rijtuigen of wagens voor het „vervoer gebruik te maken, of treinen te doen vertrekken, wanneer de „toestand van het materieel of de samenstelling van den trein, naar hun „oordeel, gevaar kan opleveren". S7).

De bestaande regeling van het toezicht op de tramwegen, onderging geene wijziging.

37) In de M. v. T. op de Indische Begrooting voor 1888 (Gedr. stuk 1887—88. 4 No. 6 werd op bl. 17 een overzicht van de wijzigingen in het beheer der S.S. en bet Toezicht gegeven. In het V. V. en de M. v. A. werd hierop nog teruggekomen.

Sluiten