Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigde concept-ordonnanties gevraagd (M. G. S. 18 Sept. 1908 No. 2764).

De nieuwe Directeur der B. O. W. de heer W. B. van Goor voldeed hieraan bh' schrijven van 17 Oct. 1908 No.l5940|H. In dezen brief werd het volgende geschreven:

„Intusschen is mjj gebleken, dat de indiening van het volledig ontwerp tot herziening der algemeene spoorwegreglementen, waarvan „sprake was in mijn vorenaangehaald schrijven niet zoo tijdig zal kunnen „geschieden als in dat schrijven werd verondersteld.

„Het is niettemin noodzakelijk, dat de gewijzigde regeling van het „toezicht op de spoor- en tramwegdiensten, gelijktijdig met de invoe„ring der reorganisatie van den dienst van het stoomwezen wordt tot „stand gebracht, aangezien deze onderwerpen van staatszorg thans geheel „ineenloopen en het derhalve niet mogelijk is voor één daarvan een geheel andere regeling te treffen zonder gelijktijdig het andere onderwerp „opnieuw te regelen.

„Daarom wordt tevens overgegaan tot de indiening van afzonderlijke „voorstellen betreffende de orangisatie van het toezicht op de spoor- en „tramwegen".

In. de M. v. T. op de wijzigingen in het A.R. I werd ad art. 25 het volgende aangeteekend:

„Gelijk reeds eerder is toegelicht (schrijven Directeur B. O. W. van „20 Juli jl. No. 10680|SS) is de werkkring der inspecteurs voor het toedicht op de spoorwegdiensten en het stoomwezen, die thans met het algemeen toezicht belast zijn en aan wie de leiding der ambtenaren voor „het dagelijksch toezicht is toevertrouwd, van dien aard, dat, al zou hunne „loopbaan hun voor de uitoefening van zoodanig toezicht en zoodanige „leiding meer geschikt hebben gemaakt, dan thans veelal het geval is, van „toezicht en, leiding hunnerzijds nauwelijks sprake kan wezen. De veelvuldige reizen ten behoeve van den dienst van het stoomwezen, welke som„migen hunner jaarlijks maanden achtereen in afgelegen gewesten doen „vertoeven, maken dat feitelijk door hen geen algemeen toezicht wordt „uitgeoefend en de spoorwegopzieners, die met het dagelijksch toezicht „zijn belast, hunne werkzaamheden zonder eenige controle verrichten.

„Het stelsel waarbij het dagelijksch toezicht is opgedragen aan amb„tenaren, die direct ondergeschikt zijn aan plaatselijk aanwezige ambtenaren voor het algemeen toezicht bestaat derhalve wel in naam, maai „niet inderdaad.

„Feitelijk wordt thans het algemeen toezicht uitgeoefend door de „afdeeling spoor- en tramwegdiensten en stoomwezen van het Departe„ment der Burgerlijke Openbare Werken en verrichten, gelijk gezegd, de „spoorwegopzieners hunne werkzaamheden zelfstandig.

„Wilde men, nu de reorganisatie van den dienst van het stoomwezen, „tot wijziging der bestaande bepalingen noopt, het in naam bestaande

Sluiten