Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

November 1913 opmerkte. 10) Na uitvoerige beschouwingen besloot da heer van Deventer aldus:

„Wat is nu de moraal van dit alles? Deze, dat de Hoofdinspectie van „de spoor- en tramwegen en het beheer van de S.S. niet in een persoon „behoort te blijven vereenigd. De belangen van deze twee dienstakken loo„pen te zeer uiteen, zijn te vaak met elkaar in strh'd om een gemeenschapschappelijke behartiging te geoogen. Hoe meer de staatsspoorwegen worden beheerd als een zelfstandig bedrijf, commercieel, economisch, met „dat regelmatig streven om de inkomsten te doen stijgen en op de uitga„ven te bezuinigen, des meer zal de leider van dat bedrijf ongeschikt worden voor de behartiging van algemeene spoorwegbelangen. Het een sluit „het ander uit. Juist omdat de afgetreden chef der S.S. zulk een uitne„mend beheerder van dit bedrijf was, juist daarom kon hij geen goed hoofdinspecteur zjjn. En zoo zal het in de toekomst ook gaan. Vindt men voor „het beheer van de S.S. the right man, en het is te hopen dat men dien „steeds vinden zal, dan weet men tevens zeker, dat hij voor de hoofdinspectie niet the right man zijn zal.

„Het zal dus moeten komen tot de splitsing van beide functies. Onder „de tegenwoordige omstandigheden bestaat er behoefte aan de benoeming „van een hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten, die niet te„vens is Chef van den Dienst der Staatsspoorwegen en die ter zijde wordt „gestaan door een eigen bureau.

„Deze behoefte wordt vooral gevoeld waar het geldt de algemeene „bestuurstaak op het gebied der spoor- en tramwegen. Wat de uitoefe„ning van het toezicht op de spobr- en tramwegen in engeren zin betreft, „zijn tot dusverre gee.n overwegende bezwaren gerezen; by de toenemende aanrakingspunten tusschen de verschillende netten is echter ook by „dezen diensttak te voorzien, dat de behoefte aan een regeeringsorgaan, „staande buiten de belanghebbende partijen, weldra dringend zal worden.

„Natuurlijk zal de door mjj aanbevolen splitsing eenige kosten medebrengen, maar dit behoeft in dit geval te minder af te schrikken, omdat „de verdeeling van den arbeid den dienst der S. S. toch ook ten goede zal „komen. Immers de chef van dien dienst zal daardoor ontlast worden „van tal van werkzaamheden die hem thans aan zyn eigenlijken arbeid „onttrekken, en hy kan den daardoor vrijkomende tyd en energie besteden aan een nog krachtiger behartiging van de belangen van het aan zyn „zorgen toevertrouwde gouvernementsbedrjjf.

„Ten slotte nog dit: wat ik gezegd heb bedoelde allerminst te zijn „een pleidooi voor particuliere exploitatie van spoorwegen in Indië. Persoonlijk — en ik hecht er aan dit te zeggen — gevoel ik zeer veel voor „staatsexploitatie, zoo in Indië als hier te lande. Wil het Gouvernement „te eeniger tyd tot naasting van alle particuliere spoorwegen overgaan

10) Handelingen 1913—14 II W. 433 wr.

Sluiten