Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Daarentegen zullen het toezicht op de particuliere spoor- en tram„wegdiensten de zorg voor de naleving van de Algemeene Verordeningen „en van de concessiebepalingen, alsmede de behandeling van aanvragen „voor nieuwe concessien en concessiewijziging, welke tot nu toe onder „den Directeur van Gouvernementsbedrijven aan den Chef van den dienst „der S.S. waren opgedragen, geheel van het bedrijf moeten worden los„gemaakt. Principieel is de samenkoppeling in een persoon van de beide „functien: bedrijfschef der S.S. en hoofdinspecteur der spoorwegdiensten, „niet te verdedigen; vooreerst omdat de Algemeene Verordeningen ook „op de Staatsspoorwegen van toepassing zijn (en moeten zijn) en het „toezicht daarop natuurlijk behoort te worden uitgeoefend door een buiten het S.S.-bedrijf staand orgaan; in de tweede,plaats omdat de S.S.,,dienst als bedrijf concurrent is van, dus staat tegenover, de particuliere „ondernemingen. Ï&A$

„Praktische overwegingen o.a. de mogelijkheid van personeelsbe„sparing en snelle afdoening van zaken, hebben tot de voorloopige samensmelting geleid. Daarbij kwam dat de Hoofdinspecteur oorspronkelijk 'niet de werkelijke chef van het bedrijf was: feitelijk waren er twee „bedrijven (Oosterlh'nen en Westerlijnen) elk staande onder een eigen „chef, ondergeschikt aan den Departementschef en namens dezen gecontroleerd door een inspecteerend hoofdambtenaar, den Hoofdinspecteur der „Spoorwegdiensten. Met de nieuwe Instructie van den Hoofdinspecteur „is daaraan echter een einde en — wellicht zonder dat de Regeering zich „daarvan volkomen rekenschap heeft gegeven — eene ingrijpende reorganisatie van den dienst der S.S. tot stand gekomen, nl. de feitelijke samensmelting van de Ooster- en Westerlh'nen tot één dienst onder één „chef; de bewoordingen der Instructie laten te dien aanzien geen twijfel „en de sindsdien gevolgde wijze van beheer is daarmede in volkomen overeenstemming. *)

„De groote takt, waarmede de hoofdinspecteur van Stipriaan Luis„cius zn'ne dubbele functie vervulde, is oorzaak geweest, dat van de zijde „der particuliere ondernemingen tegen de vereeniging dier functien aanhankelijk geen bezwaar is gemaakt. In de laatste jaren is echter meermalen op eene scheiding aangedrongen en de vorige Minister van Koloniën heeft zoowel in de Staten Generaal als tegenover de Indische „Regeering van zn'ne bedoeling doen blijken, om aan de samenkoppeling „een einde te maken.

„Wordt de bedrijfszelfstandigheid ingevoerd, dan is het wel duidelijk dat deze principieel verkeerde toestand niet langer kan worden „bestendigd. Voor de uitoefening van het toezicht, de behandeling van

*) Het feit dat de boekhouding van de Ooster- en Westerlijnen nog steeds gescheiden wordt gevoerd en dat de exploitatiechefs nog groote bevoegdheden bezitten, doet aan dat feit niet af; dat z\jn maatregelen van inwendige decentralisatie, waaraan ook geenszins behoort te worden getornd (noot van den heer Wenckebach).

Sluiten