Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„concessiezaken en dergl. zal den Directeur van Gouvernementsbedry,jven een geheel buiten het bedrijf staand orgaan moeten worden toegevoegd, dat tevens als de afdeeling voor spoorwegzaken van het Departe„ment fungeert". 12)

Reeds vroeger — en hier zij een vierde onverdacht getuigenis opgeteekend — had de Minister J. H. de Waal Malefyt ernstigen twijfel aan de wenschelykheid der samenkoppeling van S.S. en Toezicht geopperd. In een brief van 15 Juli 1912 Afd. A 4 No. 1|1579 waarbij een verzoek van de Semarang—Cheribon Stoomtram Maatschappij in zake den aanleg der lijn Cheribon—Kroja ter kennis van de Indische Regeering werd gebracht, heette Jiet:

„Aan dat verzoek meen ik eene opmerking te mogen vastknoopen, „welke bij de lezing van deze stukken en ook reeds bij andere gelegenheden „bij mij is opgekomen.

„Waar als in een geval als dit, de belangen van een particulier spoor„of trambedrijf in concurrentie komen met de belangen van het eigen „spoorwegbedrijf van het Gouvernement, schijnt het in beginsel niet juist „gezien, dat de autoriteit, die in de eerste plaats geroepen is om in dien „strijd van belangen te beslissen of van advies te dienen, is de leider van „het Staatsspoorwegbedrijf tevens chef van de afdeeling spoor- en tramwegen bn' het Departement van Gouvernements Bedrijven.

„In de bestaande omstandigheden kan dit niet anders en er is voor „mjj zeker niet de minste aanleiding om te twijfelen aan de onpartijdigheid en de objectiviteit, waarmede de Hoofdinspecteur der Spoor- en „Tramwegdiensten in zulke gevallen zijne kiesche taak vervult. Maar in „beginsel is er toch wel veel tegen, terwijl in de practyk de particuliere „ondernemer die zich in zyn wenschen of verwachtingen ziet teleurgesteld, al spoedig geneigd zal zyn, de verklaring daarvoor te zoeken in een „zekere voorkeur voor het belang van het eigen bedrijf.

„Met het oog hierop zou ik gaarne door Uwe Excellentie de vraag „aanhangig gemaakt willen zien of het geen aanbeveling zou verdienen „eene scheiding te maken tusschen den eigenlijken dienst der Staatsspooren tramwegen en het orgaan, dat geroepen is om de algemeenen bijzondere verkeersbelangen op spoor- en tramweggebied te behartigen."

Toen deze brief het Departement van G. B. bereikte was de Directeur, de heer Wenckebach, in Holland en werd zijne betrekking tijdelijk door

12) Op bl. 7 van het „advies van den Directeur van Gouvernementsbedrijven inzake bedenkingen door den Directeur der B. O. W. tegen de in de laatste jaren in N.-I. gevolgde spoorwegpólitiek in het algemeen en tegen het beheer der S.S. in het bijzonder, (Batavia Landsdrukkerij 1913) had de heer Wenckebach in een noot vermeld:

„Bg de tegenwoordige organisatie is de Chef van het bedrijf tevens diens adviseur „als Hoofdinspecteur der Spoorwegdiensten.

„Het is Uwer Excellentie bekend, dat ik hierin om principiëele redenen, .wijziging „wenschelyk acht, ongeacht de hoogst onpartijdige wijze, waarop de heer van Stipriaan „Luiscius zich beijverd heeft, die functie te vervullen".

Sluiten