Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan- I, . vangs- | Eind- verhoogingen.

Betrekkingen. ~& 7j7~. ~ ~~,

Bezoldiging per Bed Om de

maand. jaren.

Hoofdinspecteur . ƒ 1200 ƒ 1350 ƒ 150 3

Hoofdingenieur afdeelingshoofd ... „ 1000 „ 1200 „ 100 3

Ingenieur „ 400 „ 1000 „ 100 3

Onderafdeelingshoofd [ ^ 6Q0 g

Hoofdbüreauchef. ( "

Hoofdcommies „ 350 „ 450 „ 50 3

Commies. „ 150 „ 300 „ 25 3

„De vermeerdering van uitgaven, welke in 1917 van de instelling van „den dienst het gevolg is bedraagt ƒ 44.700.—"

Noch in het Voorloopig Verslag, noch bij de mondelinge behandeling in de Volksvertegenwoordiging werden tegen .de voorgenomen regeling bezwaren ingebracht, 15) met het gevolg, dat na aanname der begrooting de instelling van den dienst van toezicht kon geschieden bn' Gouvernements Besluit van 30 Juni 1917 No. 42. 16)

15) Zie voor deze reorganisatie der S.S. waarbij Ooster- en Westerlijnen gecombineerd werden: de missive van den heer Darome van 25 Februari 1916 No. 236 geheim in Algemeene Mededeelingen der S.S. No. 6.

16) In de (Nederlandsche) Nieuwe Courant van 9 en 10 Mei 1916 bestreed de heer W (ellenstein) de reorganisatievoorstellen en de scheiding van S.S. en Toezicht in een tweetal artikelen getiteld: „Trop de Zèle". Den 29en Mei d.o.v. werd hierop door my in hetzelfde blad geantwoord. De Nieuwe Courant bracht daarop den 19en Juni een nieuw artikel van den heer W(ellenstein), waarop den 8en Juli een bestrijding door schrijver dezes met naschrift van W. Ook de heer A. W. E. Weijerman, directeur der Haagsche Tramweg Mij. en oud-exploitatiechef der Oosterlijnen van den Staat, nam in de Nieuwe Courant van 7 Juni 1916 tegen den heer Wellenstein stelling. In zijne artikelen signaleerde de heer W. „de naderende verwording der S.S.".

In het artikel van 10 Mei 1916 schreef de heer W. o.m.:

„Met deze centralisatie zal gepaard gaan een zelfstandig stellen van het Regee„ringstoezicht op de particuliere spoor- en tramwegen. De onmiddellijke gevolgen „hiervan laten zich- denken. Men kan in den vervolge niet meer verwachten: een „samer.werking tusschen S.S. en particuliere spoor- en tramwegen en onderlinge „samenwerking van deze: een strijd tusschen de verschillende lichamen wordt onver„mijdelijk. De toestanden van voor 1906 zullen weder terugkeeren. Conflicten, welke „er altijd zullen blijven, zullen niet meer door een wederzijdsch geven en nemen tot „oplossing kunnen worden gebracht, maar zullen voeren tot onderlingen strijd en „verzwakking der verschillende maatschappijen, een en ander natuurlijk in hoofdzaak „ten koste van land en volk. Immers bij deze nieuwe regeling berust de leiding van „het spoor- en tranyvegwezen niet meer in een krachtige hand, doch zij wordt over „verschillende organen versnipperd. De meening dat tegen deze versnippering de ..directeur van het departement van Gouvernementsbedrijven een voldoende tegenwicht ,.zou vormen, kan helaas als niet anders worden aangemerkt, dan als een jeugdige „naïveteit".

Sluiten