Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

marattg—Joana en Serajoedal Stoomtram Myen, zoomede op den tramwèg Meloewoeng'—Madjenang van de Landbouw Mij „Madjenang" 16a)

Tot den werkkring van het hoofd der inspectie-afdeeling Oost-Java en Madoera behoort het toezicht op alle tramweglynen der Kediri, Malang, Modjokerto, Oost-Java, Pasoeroean, Probolinggo en Madoera Stoomtram Mijen. Aan het hoofd der afdeeling Buitenbezittingen is als werkkring aangewezen het toezicht op de spoor- en tramwegen van de Deli Spoorweg Mij, zoomede, tot dat daarin op nadere wijze mocht worden voorzien, het toezicht op de tramlijnen der Nederl. Ind. Tramweg. Mij en der Batavia Electrische Tram Mij.

Bovendien is laatstbedoelde hoofdingenieur, die op het hoofdkantoor geplaatst is, aangewezen om het hoofd van den dienst by afwezigheid te vervangen.

Als eerste hoofd van den dienst van het Toezicht trad de heer F. E. van Hennekeler op, die echter bij G. B. van 30 Juli 1919 No. 30 A. benoemd werd tot lid tevens voorzitter van het Bestuur der Staatsspoor- en tramwegen ") en opgevolgd door den heer M. Middelberg.

Tenslotte is nog te vermelden dat bij K. B. van 17 Juni 1918 No. 128 (Ind. Stbl. 810) bepaald werd, dat met intrekking der K. B. van 5 Sept. 1864 No. 61 en 20 Januari 1876 No. 11 ambtshalve aangewezen werden tot Commissaris en plaatsvervangend Commissaris van het Gouvernement by het plaatselijk Comité van Bestuur der N. I. S. M. in N. L het hoofd van den dienst van Toezicht en den hoofdingenieur van Toezicht met standplaats Semarang.

De instructie van de Gouvernementscommissarissen in Nederland 1S) en Indië by de N. L S. M. werd vastgesteld by K. B. van 26 Juli 1918, No. 78 (zie bylage XXXVIII). By ministerieelen brief van 3 Sept. 1918 6e Afd. 25|1050 werd deze ter kennis van het Indische Gouvernement gebracht. 19)

16a) Voor deze tram zie het (3e) Verslag betreffende het spoor- en tramwegwezen in N. I. loopende over 1916 tot 1 Aug. 1917 bl. 32 en 43.

17) De andere leden van het Bestuur, dat het hoofd van den dienst der Staatsspoor- en tramwegen, den heer M. H. Damme opvolgde, waren de heer F. B. H. Asselbergs en W. F. Staargaard.

18) Als Gouvernements-Commissaris in Nederland fungeert de Staatsraad in buitengewonen dienst dr. E. B. Kielstra (benoemd bij K.B. van 26 Mei 1894 No. 41). Omtrent de opvolgende Gouvernements-Commissarissen zie A. W. E. Wederman. Algemeene Mededeeling der S.S. No. U, deel I A. Hoofdstuk XIV, bl. 74.

19) Voor de jongste organisatie zie ook het (3e) Verslag betreffende het spooren tramwegwezen in N. L over 1916 tot 1 Augustus 1917, hetwelk tijdens de correctie van dit werk verscheen (bl. 37 e.v.).

Sluiten