Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbeteringen en Aanvallingen in deel I.

Blz.

9. noot 1 regel 12 v.o. De voorletters van Mr. Ruys zyn „Th. A." 14. regel 9 v.o. Na het woord „overgenomen" is een noot * te plaatsen luidende:

* In het Dagblad van 15 Januari 1884 wordt het volgende entrefilet aangetroffen:

„J.l. Zaterdag, den 12den dezer, is hier ter stede voor den no„taris A. G. Bodaan verleden de akte van oprichting der Java^„Spoorweg Maatschappij. Het maatschappelijk kapitaal der Maat„schappy is ƒ 1440000, verdeeld in 6000 aandeelen, elk groot ƒ 240.— „welk kapitaal geheel is volteekend door de volgende personen: „William Mackinnon S. S. J., particulier, Schotland; James Brand „koopman; Antony Norris, particulier; James Staats Forbes, parti„ticulier; Eli Lees, particulier; Edwyn Sandys Dawes, koopman; „William Scott, particulier; Alexander Fraser, particulier; sir Wil„liam Patrick Andrew, ridder; George Granville William Suther„land, Hertog van Sutherland, ridder van den Kousenband; Richard „James Ashton, particulier; Alexander Caspar Fraser, particulier; „John Siltger, particulier, — allen te Londen; Nicolaas Albertus „Ruyl, assuradeur, Batavia; Hubertus Paulus Hoevenaar van Geldrop, grondeigenaar; mevr. de wed. Rose, geb. Van Riemsdyk; „Hendrik Simon Johannes Rose, inspecteur van den Waterstaat; „Barend Janse Johanneszoon directeur der Eerste Nederlandsche „Verzekering-Maatschappy op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken; jhr. mr. William Six, oud-Minister van Binnenlandsche Zaken ; Hermanus Bernardus Van Daalen, oud-zeeofficier, — allen te ,,'s Gravenhage; Johannes Arnoldus De Gelder, directeur der havenwerken te Batavia; Benjamin Christiaan De Jong en mr. Johannes Eugenius Henny, advokaat, te Amsterdam.

„Tot Directeuren van de Maatschappij zyn benoemd de heeren: „H. B. van Daalen, oud-zeeofficier, te 's Gravenhage, en J. A. De „Gelder, hoofdingenieur by de Burgerlijke Openbare Werken in „Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

„Tot Commissarissen de heeren: jhr. mr. W. Six, oud-Minister „van Binnenlandsche Zaken, te 's-Hage; J. S. Forbes, particulier,„te Londen; H. Rose, inspecteur van den Waterstaat, te 's Graven„hage; J. Brand koopman, en A. Fraser, particulier, beiden te „Londen; B. Janse Johzn., directeur der Eerste Ned. Verzekering„Maatschappy op het leven tegen Invaliditeit en Ongelukken, te ,,'s Gravenhage, en mr. J. H. Henny, advokaat, te Amsterdam.

Sluiten