Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

„Als bankiers der Maatschappij zijn aangewezen: „de Merchant and Mercantile Bank, te Londen, en de firma P. J. „Landry, te 's Gravenhage.

„Al dadelijk zal een aanvang worden gemaakt met den aanleg „van de lijn Tegal—Balapoelang.

„Zoolang men weet, is de residentie Tegal een der meest bevolkte en productieve rfesidentien van Java, zoodat deze lijn ongetwijfeld een schoone toekomst tegemoet gaat".

Zie ook Ned. Staatscourant van 22 Februari 1884 No. 45. 15. noot 1 is aan te vullen met het volgende: Harde noten over den heer de Gelder worden door Driestar gekraakt in het 2e deel van de(n) Indische(n) Gids jaargang 1885 bl. 816. (zie aldaar het artikel „Otto van Rees — Gouverneur-Generaal"). 21. regel 20 v.b. Inplaats van „2e Cheribon—Semarang" is te lezen: „2e Krawang—Cheribon".

153. noot 4 regel 8 v.b. De laatste zin van alinea 1 is te lezen: „Aangezien het wenscheüjk geoordeeld werd dat voor de stemming „ieder behoorlijk van de stukken kennis genomen kon hebben, werd „die stemming op 18 November 1909 verdaagd".

„Den 23en November deelde de Voorzitter aan de Kamer mede, „dat de Minister van Koloniën te kennen had gegeven, dat zij met „de Directie der N. I. S. M. in overleg was getreden nopens wijzi„ging van den termijn in art. 12 der Overeenkomst genoemd, ten■ „einde in de gelegenheid te zn'n ruggespraak te houden met de Indische Regeering. In verband hiermede werd de stemming voorloo„pig aangehouden (Handelingen 1909—1910 II bl. 395)". noot 4 regel 12 het getal „49" is te wijzigen in „59".

Aan de noot is toe te voegen: „zie Indische Spoorwegpólitiek deel VI Hoofdstuk II § 2".

154. In noot 5 is op de 2e regel v.o. inplaats van „1910" te lezen „1913"

155. In noot 6 is in plaats van „bijlage XXXXVI" te lezen „bijlags XXXVI".

155. noot 7 is aan te vullen met het volgende: „In § 3 van Hoofdstuk II van deel VI der Indische Spoorwegpólitiek zijn de kamerdebatten , in entenso opgenomen".

286. Inplaats van „Onwerp van Wet" is te lezen „Ontwerp van Wet" De le regel der considerans moet beginnen „Allen" enz.

Art. 1 regel 2 v.b. „concessieen" is te vervangen door „concessien". regel 8 v.b. Bij „De Minister enz." vangt een nieuwe regel aan. regel 2 v.o. Idem bij „De aandeelen enz".

287. Art. 2. De genoemde geldbedragen zijn te vervangen door

ƒ 10.000.000

Sluiten