Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

ƒ 16.000.000 ƒ 10.500.000 ƒ 5.500.000

Art. 3 regel 2 v.b. tusschen de woorden „of" en „Nederlandsch-Indië" is in te voegen het woordje „in".

Art. 4 regel 3 v.b. Het woord „Somma" is te vervangen door „sommen".

Art. 4 regel 4 v.b. De woorden „bedragende rente" zyn te vervangen door „rentedragende". Art. 4 § 2 regel 4 v.b. Het woord „eene" is te vervangen door „eenen"

288. regel 3 v.b. Het woord „gestelde" is te vervangen door „gestelden", regel 9 v.b. Het woord „verklaringen" is te lézen „verklaring", regel 12 v.b. Het woord „dit" is te vervangen door „dat".

regel 22 v.b. Voor de woorden „Het bedrag enz." is te plaatsen „5 5".

regel 17 v.o. Het woord „afbetaling" is te vervangen door „betaling".

289. regel 4 v.b. inplaats van „voor" is te lezen „veór".

regel 20 v.b. Een nieuwe regel is te beginnen bij de woorden: „Voorts zullen enz."

290. regel 3 v.b. Tusschen de woorden „naasting" en „ingevolge" is bij te schrijven: „de aan de vennootschap te betalen premie voor vervroegde naasting niet zal worden berekend over het kapitaal aan „den reeds bestaanden spodrweg ten koste gelegd en dat ingeval van „naasting".

295. regel 13 v.b. Na het woord „concessie" is het woord „is" te plaatsen, regel 9 v.o. Na het woord „Java" is een noot te plaatsen luidende: „1) Zie Indische Spoorwegpólitiek deel V bijlage XXII.

Aanvullingen ea Verbeteringen in deel II feksf.

4. regel 4 v.b. Na „13 September 1882" is te voegen „No. 30". regel 6 v.b. „18 April No. 18" is te vervangen door „14 October

1883 No. 3".

5. regel 13 v.o. Na „Langeveld" is een noot (3a) te plaatsen luidende „zie bl. 4 regel 7 v.b. De heer Soesman had zijn rechten overgedragen op den heer Langeveld".

115. noot 4 is met het volgende aan te vullen:

Van den heer T. J. Stieltjes verscheen een levensbericht in di Nieuwe Rotterdamsche Courant (24 Juli 1878) van de hand van Mr. M. Th. Goudsmit. De heer N. C. Balsem publiceerde een levensschets met portret in Mannen van Beteekenis in onze Dagen (afl. 6. Haarlem M. D. Tjeenk Willink 1879).

Sluiten