Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. •

Een zeer hooggestemde, doch door sommigen „onwaardig" geoordeelde, karakteristiek gaf in October 1878 de „niet-eervol "ontslagen Indische ingenieur" S. E. W. Roorda van Eysinga (Tolk voor dén Vooruitgang. Tijdschrift ter bevordering van vrije Gedachte enz. Rotterdam 1878 bl. 327).

Zie ook Lod. Mulder en W. Staring in het Vaderland van 27 Juni 1878; Professor N. H. Henket in Eigen Haard (No. 28 jaarg. 1878), J. G. van Gendt Jr. in de(n) Opmerker van 6 Juli 1878 en G. van Diesen in het Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1878. (Amsterdam C. G. van der Post) Op bl. 55 e.v. van deze laatste levensschets treft men de lyvige opgave aan van: „Werken, Verhandelingen en Mededeelingen" van Dr. T. J. Stieltjes. „Publiez votre pensée, ce n'est pas un droit, c'est un devoir" was een aan P. L. Courier ontleend devies van den heer Stieltjes en waar de heer Stieltjes veel gedachten had, daar is de ly'st zijner papieren kinderen zeer lijvig.

Over den heer Roorda van Eysinga zie Indische Gids 1888 deel L

Verbeteringen in deel UI tekst.

Cp bl. IV van de Inhoudsopgave zjjn de cijfers van § 13 en 14 om te

wisselen en is het bladzij decy' fer achter de nieuwe § 13 van „33"

te wyzigen in „336".

Op het portret van de Commissie tot de Vervoermiddelen is het

vraagteeken achter R. F. de Seyff door te slaan. 271. noot 5 is te lezen: „Clercq" in plaats van „Clerecq". 405. noot 2 regel 3 v.o. in plaats van „Bureautius" is te lezen:

„Bureaucratius".

413*. In noofll zyn de woorden „en dus ook in den Overdruk" door te slaan.

414. in noot 1 laatste regel is het cyfer „292" te vervangen door „392" 418. regel 10 van onder „noot 2" is te vervangen door „noot 3".

Verbeteringen in deel IV bijlagen.

IV Inhoudsopgave. In bijlage XXXV is het staatsbladnummer „231" te vervangen door „321".

205. In het opschrift van bylage XVII is het woord „concessie" te vervangen door „Commissie".

249. t|m 255. Het Romeinsche bylagencyfer „XXIV" in de bovenhoeken der pagina's is te vervangen door het cyfer „XXV".

333. Het cyfer „XXXVI" in den bovenhoek is te vervangen door „XXXIV".

Sluiten