Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken; men vergewist zich eerst, of het gevraagde werkelijk een boek is, en blijkt dat niet het geval, dan gaat men verder zöeken, of het b.v. misschien een tijdschriftartikel is; en menigeen is daardoor geholpen, vaak zonder te bevroeden, wat een hoofdbreken en tijd het gekost heeft, om' dat uit te vinden. Maar het publiek wordt geholpen, en dat is een voornaam ding. Ook is de plaatsing van den C. C. aan een groote bibliotheek noodig om in geval van ziekte en afwezigheid den leider van den C. C. te kunnen vervangen; het beste zou zijn, den C. C. in de administratie van die bibliotheek in te lijven.

Hoe werkt de C. C? Hij leent zelf niet uit, maar is enkel tusschenpersoon; wie voortaan een boek niet in de bibliotheek van zijn woonplaats vindt, richt zijn vraag aan den C. C, en die zendt die aanvraag door aan de bibliotheek, waar het boek aanwezig is. Daar wordt die aanvraag behandeld, zooals men er thans ook de aanvragen behandelt; kent men den aanvrager niet, dan moet men daar de maatregelen nemen, die men noodig oordeelt (nader inlichtingen omtrent den persoon vragen, uitleenen via de bibliotheek in zijn woonplaats, enz.). Bij het distribueeren der aanvragen, indien een zelfde boek op meer dan één plaats aanwezig is, zal men in de eerste plaats de aanvraag naar de bibliotheek, die het dichtst in de buurt van den aanvrager is, sturen; en verder de aanvragen zoo gelijkmatig over de verschillende bibliotheken verdeelen; misschien zou het aanbeveling verdienen elke groote bibliotheek een maand de „keurt" te geven, aanvragen b.v. uit Maastricht, die even snel uit Den Haag, Leiden en Utrecht behandeld kunnen worden, in Januari door Den Haag, in Februari door Leiden, in Maart door Utrecht laten behandelen, enz. Men krijgt daar dan die eene maand wat meer werk, maar' men weet het van te voren en kan er zich op inrichten. Om de administratie zoo eenvoudig te maken als maar kan, en alle noodelooze geschrijf te voorkomen, moet elk boek op een afzonderlijk briefje (briefkaart, formulier) gevraagd worden, zoodat de C. C. die aanvragen enkel in een loket voor de betr. bibliotheek heeft te leggen, en eenmaal daags heeft te verzenden. Trouwens, zulke 'kwesties regelen zich van zelf; in de praktijk blijkt wel wat practisch is.

Sluiten