Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er blijven ook nog wel andere practische moeilijkheden, die men van te voren niet kan zien, te overwinnen; maar onoverkomelijke bezwaren zijn er niet; het plan, dat ik hier uiteenzet, heb ik reeds jaren geleden ontworpen, ik heb het telkens opnieuw overwogen en ik ben van de uitvoerbaarheid overtuigd, mits men medewerking en samenwerking vindt. En nu zal die C. C. niet een model-catalogus worden, zooals hij zou zijn, als men den geheelen boekenschat in ons land door een corps ambtenaren ,in éen school opgeleid, en volgens een vast stelsel werkend, liet beschrijven, maar dat is ook niet noodig. En laat men nu ook niet aankomen met den wensch, dat het zoo mooi zou zijn, als men ook systematische catalogi vap alles, wat in ons land aanwezig is, had; die moeten dan in tweede instantie maar gemaakt worden; het materiaal ligt daarvoor in den C. C, maar men bedenke daarbij wel, dat een systematische catalogus niet te maken is, zonder de meeste boeken zelf in te zien. De C. C. dient in de eerste plaats om aan te wijzen, waar een boek te vinden is; en als zoodanig zal hij voor de wetenschap van een onberekenbaar nut zijn.

De kosten. Een assistent a ƒ 2000; drie bedienden a ƒ 12 per week; voor papier en berging ƒ 3000, maakt samen ongeveer ƒ 7000 per jaar. Komt er later een tweede assistent bij, dan is het werk zoo ver gevorderd, dat zeker een, misschien twee der bedienden kunnen vervallen, en de benoodigde hoeveelheid papier wordt dan ook minder. En tegenover deze uitgave staat, dat het zoeken op de bibliotheken zelf, vooral het noodelooze zoeken naar boeken, die er blijken niet te zijn, vervalt.

P. C. MOLHUYSEN.

Sluiten