Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEDERLANDSCHE CENTRALE CATALOGUS.

Toen ik in dit tijdschrift (1919< klz. 261 de wenschelijkheid van een Centralen Catalogus betoogde, kon ik niet vermoeden, dat het plan zoo spoedig verwezenlijkt zou worden: -immeïs bij schrijven van 4 Maart 1922 heeft de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen den Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek opgedragen daar een Centralen Catalogus in te richten.

Een gelukkige samenloop van omstandigheden heeft medegewerkt. De heer W. P. van Stockum Jr. hewerkt sedert een jaar of tien voor het Frederik-Muiler-Fonds een fiches-catalogus van vóór 1800 in Nederland gedrukte, en van Nederlandsche in het buitenland gedrukte boeken, met vermelding van de bibliotheken, waar die boeken zich bevinden. Dit apparaat, dat ten huize van den heer van Stockum bewaard werd, heeft in die 10 jaar zulk een omvang gekregen, dat het wenschelijk werd het in een openbare instelling te plaatsen, waar het gemakkelijker zou kunnen geraadpleegd worden; maar tevens was het noodig maatregelen te nemen om de voortzetting van het werk te verzekeren, voor het geval de heer van Stockum niet meer in de gelegenheid zou zijn den arbeid voort te zetten. Ook ontbreken het Fonds de middelen om het werk te bekostigen, dat nu door den heer van Stockum geheel belangeloos verricht wordt. Het Bestuur wendde zich nu tot de Koninklijke Bibliotheek, en bood aan óf-het geheele apparaat te verkoopen, óf wel het in bruikleen te geven onder voorwaarde, dat het werk dqor de Koninklijke Bibliotheek zou voortgezet worden. Van een koop kon in dezen tijd geen sprake zijn. En zonder mij uit te spreken over de vraag of in 't algemeen zuiver bibliografisch werk op den weg van een bibliotheek ligt, en of in 't bijzonder in de toekomst de Koninklijke Bibliotheek zich in deze richting moet bewegen, meende ik dat thans, nu er op de Koninklijke Bibliotheek vóór alles gecatalogiseerd moet worden, een dergelijk werk niet door haar mocht ondernomen worden.

Sluiten