Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEDERLANDSCHE CENTRALE CATALOGUS

Aliit serviendo consumor.

Onder den naam „Centrale Catalogus" versta flc hier een alphabetisch gerangschikte verzameling van de titels van het boekenbezit van een groot aantal — als het ideaal bereikbaar was van alle — bibliotheken in ons land. Men zou die titels ook systematisch kunnen rangschikken, in theorie althans, want practisch lijkt het mij, gezien de duizendtallen titels die te verwerken zijn, onmogelijk, en ik weet ook niet of het werkelijk van nut zou zijn. Een C. C is, meen ik, voor het eerst gemaakt door prof. Berghoeffer, den bibliothecaris der Rothschildsche Bibliotheek te Frankfurt a/M. Zonder dat ik van zijn schepping wist, is het plan om voor Nederland een C. C. samen te «tellen een 20 jaar geleden bij wij opgekomen; ik was toen Conservator aan de R. U. B. te Leiden, en zag hoeveel tijd er verloren ging met de U allen bekende rondvraagbrief jes, die ongetwijfeld heel nuttig werk verrichtten, maar lang niet altijd het gezochte boek aanwezen, en dan ook meest niet snel; terwijl in spoedgevalten wel eens aan meer dan één bibliotheek hetzelfde boek werd gevraagd, met, ab resultaat, onnoodige verzending, terugvraag enz. Ik heb toen mijn plan eens op schrift gesteld, maar niet gepubliceerd, omdat ik m dien tijd niet geloofde dat het verwezenlijkt kon worden.

In t913 bfj een bezoek aan de toenmalige Königliche B3bK©thek te Berlijn vond ik gelegenheid de werkzaamheden voor den Gesawaitkatalog der pruisische bibliotheken te bestadeeren. Die Gesammtkatalog moet een in boekvorm gedrukte catalogus worden, waarvoor men te Berlijn de kopy, de titels van het boekenbezit van 11, n. f., pruissische bibliotheken bijeen heeft gebracht. Ik noem dit werk alleen in dit verband, want het is niet mijn plan, en het is dat ook nooit geweest — immers het lijkt mij onnoodig en het nut zoo niet evenredig zijn aan de enorme kosten — onzen C. C te gaan drukken.

Doel van onzen Nederlandschen C C. is, iemand het boek dat hij noodig heeft, zoo snel mogelijk te bezorgen; daarnaast kan de C. C. ook voor bibliographische onderzoekingen dienen,

Sluiten