Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik hoop ook buiten bibliotheek-kringen den C. C. nader bekend te maken, immers hij is voor ieder, die van onze bibliotheken gebruikt maakt, van belang, en daar is de kennis van het catalogus-materiaal niet zoo bekend; en dan is er in het buitenland in vakkringen ook zeer groote belangstelling voor den Nederlandschen C. C. en daar heeft men vaak ander materiaal dan wij, waaruit een dergelijke catalogus moet opgebouwd worden.

Terwijl wij nu de nieuwe aanwinsten der bibliotheken die reeds behandeld: zijn, zoodra die gecatalogiseerd zijn, geregeld opnemen — hetzij zij deze eens per jaar uitgeven, zooals Leiden, of telkens, wanneer er kopy is, eenige kolommen drukken, als het Vredespaleis, of hun titels direct op fiches drukken, als Utrecht — worden telkens nieuwe bibliotheken er bij gevoegd. En eer wij alle gedrukte catalogi van nog niet opgenomen bibliotheken verwerkt hebben zullen er zeker nog jaren verloopen. En nu komt er zoo nu en dan, door toevallige omstandigheden, ook wel eens een bibliotheek bij, die hoofdzakelijk voor eigen gebruik bestemd is, doch wier bestuurderen geen bezwaar gemaakt hebben om hun boeken onder bepaalde omstandigheden ook daarbuiten uit te leenen; doch die voorloopig niet tot het drukken van een catalogus overgaan, omdat zij aan een geschreven voor eigen gebruik voldoende hebben. Ik heb in mijn straks genoemd artikel in Bibliotheekleven over zulke catalogi ook gesproken, doch toen een oplossing gegeven, die mij, gezien den omvang van den C. C, thans onuitvoerbaar blijkt, en die ik dus hier maar niet vertel. Er is een betere manier, die wij thans volgen:, de geschreven fiches worden ons bij pakjes van 1 a 200 voor een paar dagen afgestaan en op de K. B. overgetypt.

Hoe werkt nu de C. C?' Ik zeide, dat hoofddoel was, den aanvrager zoo snel mogelijk het boek te bezorgen. De aanvragen, die 's morgens binnenkomen, worden eerst in den catalogus der K. B. nagezien. Ik heb dien niet in den C. C. opgenomen om deze reden, dat lang niet al onze titels van een opgedrukte signatuur voorzien zijn; ik zou die dus moeten laten bijschrijven; dat ging nog voor één keer, maar ik zou ook alle veranderingen in de signatuur bij verplaatsing e. d.

Sluiten