Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij ons bekend, maar niet bij de bibliotheek, waarheen wij doorsturen. Gelukkig begint men dit langzamerhand te begrijpen, althans na te komen.

Bij de massa werk, die wij door den C. C. geheel vrijwillig op ons hebben genomen — en met wij bedoel ik bier niet de K. B., maar alle bibliotheken, die aan dit werk meedoen — moet mij echter de verzuchting van het hart, dat we zoon menigte slordige aanvragen krijgen, waar ik zoo vaak het gevoel krijg dat men denkt: zoek jullie dat maar eens voor mij uit. Ik begrijp zeer goed dat niet iedereen, vooral niet op kleine plaatsen, over voldoende bibliographisch materiaal beschikt, maar bibliotheken en leeszalen dienen toch wel te zorgen dat haar vragen in orde zijn. En daar ontbreekt nog heel wat aan. Ook zij zullen vaak van hun bezoekers onvolledige aanvragen krijgen; laten zij dan in de eerste plaats het gevraagde controleeren. Men mag van haar verlangen, indien ze het buitenlandsche materiaal niet hebben, dat zij toch een Brinkman hebben en gebruiken.

Onze bibliotheken trachten snel en goed te helpen; wie op groote buitenlandsche bibliotheken gewerkt heeft zal het dankbaar erkennen; en de eer daarvan komt niet aan ons, het tegenwoordige geslacht toe, maar aan de mannen, die vóór ons ons Nederlandsche. bibliotheekwezen georganiseerd hebben. Maar wij zijn er niet om al wat men ons belieft te vragen te beantwoorden.

De C. C. heeft in de ongeveer 7 jaren, sedert wij begonnen, een enormen omvang verkregen; ik schat dat er thans 600.000 titels zijn; toch drukt dit cijfer niet uit hoeveel werk er gedaan is, want de titels van boeken die in meer dan één bibliotheek zijn, zijn hierbij slechts 1 maal geteld. Ik schat dat ongeveer de helft als „dubbel" verwijderd is, zoodat er in totaal 1.200.000 door onze handen zijn gegaan.

Welk een prachtig bibliographisch materiaal dat ook is, behoef ik niet nader uiteen te zetten; één voorbeeld slechts: voor de bibliographie over Linnaeus, die op het British Museum bewerkt wordt, kon ik onlangs 114 titels van Linnaeana verstrekken. Ons werk wordt ook in het buitenland gewaardeerd. Het Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken te Berlijn

Sluiten