Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Vele jaren geleden reeds had ik het voornemen opgevat eenmaal het leven te beschrijven van den grondvester van onzen staat, den Vader des Vaderlands. Allerlei omstandigheden hebben mij totnogtoe belet aan dat voornemen gevolg te geven, maar nooit is het mij uit de gedachte gegaan. Hoe gaarne hadden wij allen, Nederlandsche geschiedkundigen, deze taak uitgevoerd gezien door onzen vereerden grootmeester Fruin! Hoe dikwijls heb ik, hebben ook anderen daarover met hem gesproken! Wij wisten, dat hij den Prins diep vereerde; meer dan dat, dat hij deze groote persoonlijkheid innig liefhad. Hij is er, helaas, niet toe gekomen, hij, die beter dan iemand onzer dit leven had kunnen beschrijven. Na zijn dood heb ik het gevoeld als een duren plicht, die op mij rustte, de door Fruin niet opgenomen taak te volbrengen, zij het dan met mijn zwakkere krachten. Na de voltooiing mijner Geschiedenis van het Nederlandsche Volk en mijner Geschiedenis eener Hollandscke Stad moet dit mijn eerste werk zijn. Als een duren plicht, want het mag niet langer gezegd worden, dat sedert bijna twee eeuwen de Nederlandsche geschiedkundigen deze taak aan vreemdelingen hebben overgelaten. Maar ik heb het niet alleen gevoeld als een plicht. Ik heb de taak ook op mij genomen uit een gevoel van liefdevolle vereering voor den grootsten onzer Oranjevorsten. Het was een zwaje taak — ik weet het misschien beter dan iemand — maar ik heb er mij aan gewijd met eerbied en liefde. Moge het mij gelukt zijn een waardig gedenkteeken op te richten voor de grootste figuur onzer volkshistorie.

Over de beide aanhangsels heb ik niets te zeggen, evenmin als over de achter het boek geplaatste Bibliographie. Wat de aanteekeningen

Sluiten