Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ditr door de krijgsdaden van prins Pbilibert, den veroveraar en plunderaar van Rome (1527), nog in den laatsten tijd aan vermaardheid had. gewonnen. De Oranjes uit het huis van Chalon waren in de 15de eeuw ook in de Nederlanden bekend geweest als trouwe dienaren en krijgsoversten van de Bourgondische vorsten. Ook René van Chalon,

zooals hij zich op verlangen van zijn beroemden oom had genoemd, prins van Oranje, graaf van Nassau, beloofde een van de schitterendste edelen te worden aan het Bourgondische hof, onder landvoogdes Maria het glansrijkste van dien tijd. Ook hij begon zijn loopbaan in de legers van Karei V, werd stadhouder in zijns vaders stadhouderschappen, later nog van Gelre en Zutphen, en stond bij den Keizer, die ook hem gelijk zijn voorvaderen, tot ridder van het Gulden Vlies verhief, in hooge gunst als zoon van Kareis vriend. Zijn huwelijk met hertogin Anna

van Lotharingen verhoogde den glans van zijn naam. Maar, nog geen 26 jaar oud, overleed hij 21 Juli 1544 in het keizerlijke legerkamp aan een bij het beleg van St. Dizier in Picardië bekomen schouderwond, tot diepe smart van Karei V, die zijn sterfbed herhaaldelijk en met aandoening had bezocht. Hij liet geen kinderen na, behalve een onwettigen zoon, Palamedes. Een maand vóór zijn dood, op 20 Juni, had hij in het kamp bij Richemont voor notarissen, met 's Keizers vergunning, zijn testament gemaakt: een

René van Nassau, prins van Oranje. Naar een prent van Suiderhoef.

Sluiten