Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

varL zijn geslacht wakend, had voor zijn jongen neef, den eenigen zoon van zijn geliefden broeder, veel belangstelling getoond. René had, evenals zijn vader, zijn oom krachtig gesteund in diens langdurigen erftwist met Hessen over het bezit van het belangrijke graafschap Katzen elnbogen.

Wilhelm had van zijn kant zijn neef op diens verzoek van raad gediend bij diens moeilijkheden over de erfenis zijns

vaders met de Spaan sche weduwe, die deze had nagelaten ; hij was daarvoor o. a. in 1538

naar Brussel en Breda gereisd en had den jongen Prins ook bij diens huwelijk als naaste bloedverwant ter zijde gestaan gelijk deze hem bij zijn aanspraken op Katzeneln-

bogen tegenover Hessen trachtte te helpen door zijn. invloed bij den Keizer.

Bij 's Prinsen vroegtijdig en on¬

verwacht afsterven

was het natuurlijk, dat graaf Wilhelm zich aanstonds gereed maakte om de reis naar de Nederlanden te aanvaarden ten einde de belangen van zijn huis en vooral die van zijn oudsten zoon beter te kunnen behartigen.

Juliana van Stolberg.

Naar een schilderij op het kasteel Sommerhiusen a/d Mate.

Graaf Wilhelm van Nassau-Dillenburg, de vader van den jongen

Sluiten