Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgesteld en begon spoedjg de afdanking der troepen, die intusschen

niet dan onder ernstige moeilijkheden met de hooge eischen stellende soldaten afliep. Een en ander hield den Prinsr na een voor dien tijd langen, onafgebroken krijgsdienst van zes maanden, tot het einde van Januari 1556 in het Henegouwsche vast. Eerst 28 Jan. was hij te Brussel terug, van waar hij weldra weder naar het rustige Breda toog om het lang ontbeerde huiselijk leven te genieten, waartoe de met Frankrijk gesloten wapenstilstand van Vaucelles (5 Febr. 1556) gereede aanleiding gaf.

De Prins was in deze veldtochten geen veldheer van zeer bijzonder talent gebleken, voorzoover wij zien kunnen, geen geboren krijgsman zooals Egmond was. Schitterende resultaten van zijn optreden als zoodanig zijn niet aan te wijzen en wij begrijpen dan ook het oordeel van den Venetiaanschen gezant Soriano uit dezen tijd: „Oranges è meglio da consiglio che da fatti", meer een man van den raad dan van de daad. Daarmede komt overeen wat men aan het hof,

waar men beiden kende, placht

te zeggen over zijn „conseil", tegenover Egmond's „exécution-'. Trouwens, hij zou dit nu kunnen toonen, want de zoon en erfgenaam

Koning Philips de Tweede.

Naar een schilderij van 1557 door Antonio Moro in de Bibliotheek van het Escuriaal.

Sluiten