Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan. En deze liet zich daaraan werkelijk gelegen liggen, ook zelfs aan de geldelijke belangen van 's Prinsen verwanten.

Met den nieuwen landvoogd en kapitein-generaal der Nederlanden sedert het optreden van Philips II als landsheer, hertog Emanuel Philibert van Savoye, stond

Oranje eveneens op den besten voet en ook diens hulp riep hij herhaaldelijk, en niet te vergeefs, in bij het nog steeds voortslepende proces tusschen Nassau en Hessen over Katzenelnbogen, welk proces eerst 30 Juni 1557 door bemiddeling van de keurvorsten van Saksen, Trier en de Paltz in tegenwoordigheid van een aantal Duitsche vorsten te Frankfort a/d Main tot een einde werd gebracht. Hessen behield de graafschappen zelve, Nassau kreeg een aantal daarbij behoorende goederen en ambten benevens een som van 600000 gulden. Ook de Prins was aanwezig bij het sluiten van dit eindverdrag. Ook overigens hielp hij

Antoine Perrenot, heer van Granvelle.

Naar een schilderij van Antonio Moro in het Hofmuseum te Weenen.

zijn bejaarden vader in de

zorg voor diens talrijk gezin. Hij betaalde herhaaldelijk de bruidsgiften zijner zusters; hij hielp de studiën zijner jongere broeders Johan, Ludwig en Adolf bekostigen en hunne verdere, hoofdzakelijk militaire opleiding verzekeren. Johan bracht door 's Prinsen bemiddeling geruimen tijd aan het Kleefsche hof door en kwam daarna zijn vader te Dillenburg helpen; Adolf ging te Wittenberg studeeren; de achttienjarige Ludwig

Sluiten