Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijkstatie van Karei V te Brussel. Detail van een anonieme prent. De rijksappel wordt gedragen door den Prins van Oranje.

Bourgondisch-Spaansche regeering is Oranje reeds in deze jaren diep gemengd geweest.

De periode der landvoogdij van hertog Emanuel Philibert van Savoye (1555-1559), welke landvoogdij wenschelijk geworden was, behalve door de behoefte aan de leiding van een ervaren krijgsman, door de toen te verwachten herhaalde afwezigheid van koning Philips, die sedert 25 Juli 1554 gehuwd was met Maria, koningin van Engeland, was voor de Bourgondische gewesten geen tijdperk van rust en orde. De gevaarlijke oorlog met Frankrijk hield den landvoogd, tevens kapiteingeneraal dezer gewesten, voortdurend bezig en tastte vooral de financiën ernstig aan.

De financiën waren sinds lang het zwakke punt der Bourgondische regeering. Reeds onder Karei V was dit in hooge mate het geval geweest. Bij diens aftreden was de financieele toestand des lands zeer treurig, de schatkist zoo goed als ledig. Reeds in Juli en daarna nog eens in November 1556 hadden dan ook zoowel de Spaansche als de Bourgondische Staatsraad den Koning een ernstige „remonstrance" dienaangaande aangeboden, gevolgd door een „compte-rendu" over den financieelen toestand, die toen ten eenenmale onhoudbaar was geworden. De domeinen waren zwaar belast, groote geldsommen waren bij de kooplieden in de Vlaamsche, Brabantsche en andere steden opgenomen en nog konden de troepen niet betaald, ja de dagelijksche uitgaven niet bestreden worden; de provinciën waren

Sluiten