Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerder der Protestanten, die tegen dezen met Frankrijk in verbond waren getreden. En haar grootvader was landgraaf Philips van Hessen,

de heftige tegenstander des

Keizers, die met keurvorst August in 1556 een verdrag had gesloten om haar niet vóór haar i5de jaar en niet dan met wederzijdsche toestemming uit te huwen. Het op zichzelf voor de Spaansche staatkunde des Konings niet bevorderlijke huwelijk met een Duitsche vorstin werd door deze bijzonder ongunstige verhoudingen tot de familie der vorstin nog minder begeerlijk voor het Brusselsche hof. Het was duidelijk, dat zulk een verbintenis zou kunnen werken in de richting der hernieuwing van de banden met het Rijk en nog wel met de protestantsche elementen aldaar.

Keurvorst Au gust toonde zich aanvankelijk wel bereid om op het voorstel in te gaan, al had hij, zelf overtuigd Lutheraan en een der voornaamste protestantsche vorsten, wel

eenig bezwaar tegen een huwelijk met den toch feitelijk katholieken Oranje, wiens bezittingen in de Nederlanden bovendien voor een groot deel door zijn oudsten zoon zouden geërfd worden.

August, keurvorst van Saksen.

Detail van een altaarstuk door Lucas Cranach de Jonge in de kerk van het slot Augustusburg in Saksen.

Sluiten