Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schop van Oranje met de groote meerderheid zijner geestelijken de vlucht moest nemen. Oranje werd sedert het middelpunt van een krachtigen hugenootschen opstand in geheel Provence. De Katholieken der streek, vooral" steunend op het naburige pauselijke Avignon, maakten zich op hunne beurt van stad en kasteel meester en'plunderden en verwoestten ze deerlijk, totdat Crussol er (April 1562) in slaagde ze weder .voor de Hugenoten te heroveren.

Johan, Lodewijk, Adolf en Hendrik, graven van Nassau.

Detail van een schilderij van Wybrand de Geest in het Rijks-Museum te Amsterdam."

's Prinsen gezag, vertegenwoordigd door den katholieken gouverneur De Causans, beteekende er feitelijk weinig en zijn boven vermelde poging (20 Aug. 1563) om de twistende partijen in het prinsdom tot onderlinge verdraagzaamheid te brengen met toelating der Hugenoten en zelfs vergunning om er tijdelijk in de Jacobijnenkerk te prediken, terwijl de Katholieken in de andere kerken werden hersteld, kon het beoogde doel niet bereiken. Zijn commissaris, de Duitsche edelman

Sluiten