Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want „ce n'est pas ma coustume de grever aulcuns de mes ministres sans cause" en die „causes" zou hij dus gaarne vernemen uit den mond van een hunner zelf. | In een zeer geheim particulier schrijven aan Egmond vroeg hij dezen tot hem te komen; nog een tweede geheim schrijven moest Egmond daartoe doen besluiten, op hoop dat

hij — zoo schreef Philips aan de landvoogdes overeenkomstig Granvelle's raad — eenmaal buiten den dagelijkschen invloed der anderen, gemakkelijker te behandelen zou zijn, daar hij in het geheel geen staatkundig inzicht had maar toch door zijn naam veel prestige bezat.

Granvelle meende intusschen Renard een kool te stoven door hem, zooals hij reeds vroeger gedaan had, thans uitdrukkelijk van diplomatiek verraad jegens den Koning te beschuldigen, nadat hij reeds eenigen tijd te voren weder begonnen was hem bij dezen verdacht te maken.

Inderdaad werd Kenard, Simon Renard. dien men eerst gedacht

Naar een schilderij van antonio Moro in het had door een eervol maar Museum te Besancon. onschadelijk gezantschap,

b.v. naar Venetië, te verwijderen, einde 1562 naar Franche Comté, zijn geboorteland, verbannen.

Renard deed zijn best om aan de noodzakelijkheid van vertrek te ontkomen, verlangde voor den Raad van Brabant gebracht te worden, protesteerde, rekwestreerde, wendde zijn ongunstigen gezondheidstoestand voor, Granvelle allerminst sparend in zijn brieven aan den

Sluiten