Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in

berichten rondstrooide. Maar spoedig na de terugkomst van Oranje begon in de groote vergadering over de plakkaten reeds de ontgoocheling en het bleek thans duidelijk, wat 's Konings werkelijke bedoelingen waren;- Oranje's waarschuwende stem tegen het handhaven der doodstraf voor ketters vond bij de vergaderde theologen en juristen, die overigens door de hoogadellijke Grooten met zékere minachting behandeld werden, even weinig gehoor als zijn aandrang op verzach- » ting der plakkaten in het algemeen. Het resultaat der beraadslagingen ƒ in die vergadering, door Hopper samengevat, was wel eenige wensch I naar „moderatie" maar lang niet die, welke door de Grooten inII December 1564 gewenscht was. Egmond liet zicrj, door Oranje, en de anderen overtuigen, dat de voorgestelde matiging te gering was, al had hij eerst betuigd,-dat hij geen matiging der kettervervolging aan den Koning had aanbevolen; Bergen protesteerde in het bijzonder tegen de doodstraf voor ketters als onvereenigbaar met de Schrift, ten minste niet daarin te lezen. In den Raad van State heeft men dan ook ernstig gedacht aan het toevoegen aan de „moderatie" van een nadere verklaring, die echter achterwege bleef.

- En spoedig bleek deri Grooten bij nadere overweging, onder Oranje's verstandige toelichting, van de door Philips gezonden instructie, dat deze ook geenszins 's Konings toestemming in de door de Grooten gewenschte hervormingen bevatte. Die indruk werd ondubbelzinnig bevestigd door nieuwe, in het begin van Juni ontvangen koninklijke brieven, waarin op onverbiddelijke strengheid tegen de ketters werd aangedrongen. Egmoöd kreeg reeds van Oranje het verwijt te hooren, I dat hij beter voor zichzelf dan voor de algemeene, zaak had gezorgd, -wat misschien ook sloeg op het feitj dat Oranje zelf voor zich het volle I bezit van zijn pandgoed Grave en Kuik had gewenscht, hetgeen de Koning juist in deze dagen weigerde, maar ongetwijfeld ook op wat „les seigneurs" hadden voorgesteld op andere punten.

Egmond, thans beter over den werkelijken zin van 's Konings mededeelingen en brieven ingelicht, sloeg dan ook weldra in een andere stemming over, achtte zich door den Koning schandelijk, bij ; den.neus genomen en dreigde thans de landvoogdes zich uit alle zaken terug te trekken. Zij zelve verkeerde na diezelfde koninklijke brieven in groote verlegenheid tegenover hare nieuwe vrienden. Zij drong bij den Koning alsnog aan op. genade voor berouwhebbende ketters, op vasthouden

Sluiten