Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdenking wekte bij Alonzo del Canto, die er Granvelle over schreef. Maar aan den anderen kant wekte een conferentie te Bayonne tusschen Fransche en Spaansche afgezanten de ernstige bekommering van Oranje en de zijnen, die wel iets begrepen van wat daar besproken was en zich op alle gebeurlijkheden wilden voorbereiden.

*

In den zomer verwijlde graaf Lodewijk, zooals hij meer deed, voor zijne gezondheid te Spa, waar Bergen hem.kwam ontmoeten. Te Spa is meer gedaan dan het genezende water uit de bronnen aldaar,.~te drinken, waartegen de dikwijls geestige, altijd lustige drinker Brederode zijn vriend schertsend waarschuwde: „de ne boir trop d'eau, car on s'en noye". Graaf Lodewijk ontmoette er in Augustus niet alleen Bergen maar ook eenige leiders der door Oranje en de zijnen totnogtoe ter zijde gelaten, ja afgestooten Calvinisten in de Nederlanden.. ,

De Calvinisten waren bij Öe lutheranen nog altijd weinig minder verafschuwd dan bij de Kathokeken. Zij, die hier te lande hun aanhang vooral vonden bij het lagere volk in de steden, met name^an Vlaanderen en Henegouwen, weldra ook van Holland en Zeeland, werden vrij algemeen beschouwd als verwant met de dweepzieke wederdoopersche secten, die staat en maatschappelijke orde wilden omverwerpen en vóór 30 jaren in Munster het „Nieuwe Sion" hadden willen stichten. Wel zag men in Frankrijk een ander soort van Calvinisten, de Hugenoten, die bij adel en burgerij grooten aanhang hadden gevonden; wel was de calvinistische republiek Genève onder Calvijn en Beza veeleer een republiek der burger-aristocratie; wel had men in de Paltz paltzgraaf Frederik den Vrome zelf tot het Calvinisme zien overgaan; wel onderhield Oranje met dezen, reeds in 1563 betrekkingen en dacht er zelfs over hem het pas in zijn eigen archief gevonden origineel van de Augsburgsche Confessie te zenden, maar graaf Lodewijk had toen zijn broeder daarvoor nog ernstig gewaarschuwd, want „ces gens qui sont tous Calvins" konden dit hoogst belangrijke stuk wel eens misbruiken „pour 1'interpréter a leur proffit". Lodewijk sprak bij die gelegenheid zelfs van het „grand scandale", dat de paltzgraaf „donne avecques sa faulx opinion a toute la Crestienté" en had weinig op met 's Prinsen betrekkingen tot dezen gevaarlijken ketter.

9

Sluiten