Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Er Werd besloten de gouverneurs en de gewestelijke en stedelijke overheden onverwijld met den inhoud der koninküjke bevelen in kennis te stellen. „Wij zullen nu binnenkort het treurspel zien aanvangen", moet Oranje gezegd hebben. Als het werkelijk waar is, wat onze berichtgever zegt, dat Oranje dit iemand verheugd in het oor fluisterde: „quasi laetus gloriabundusque", dan zal hij later toch wel eens met weemoed aan die stemming hebben gedacht. Maar het treurspel was ongetwijfeld begonnen en tevens de crisis aangevangen, die op Oranjes verder levenslot een zoo beslissenden invloed zou hebben.

Oranje, voortreffelijk spreker en steller, uitnemend leider van vergaderingen en bijeenkomsten, waarin hij met groote kunst van „persuasie" Zijn medeleden tot zijn overtuiging wist over te halen of ten minste hen met "geduld en handig overleg in de richting dier overtuiging te brengen, zou nu moeten toonen, of hij in staat zou zijn het lot van de in heftige gisting verkeerende bevolking der Nederlanden te besturen en haar in toom te houden, de landsregeering voorzichtig en toch met kracht te voeren door de ernstige moeilijkheden, waarin zij zich weldra zou bevinden, geslingerd als zij werd tusschen de listige staatkunde van een tirannieken vorst en de noodzakelijkheid om te gemoet te komen aan de behoeften en neigingen van een volk, dat niet gewoon was zich willekeurig te laten beheerschen maar van zijn vorsten eerbied voor rechten en privilegiën placht te verlangen en dat van nature een afkeer had van geloofsdwang en staatkundige tirannie.

Sluiten